Du er her:

  • Nyheter
  • Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

Foto: Kåre Olerud

Tiltak for bedre luftkvalitet:

Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

Regjeringen har i flere år lovet at det skal utformes en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet som beskriver nødvendige tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Den mangler fremdeles. Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet krever nå tiltak.

 - Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet har gått sammen om et forslag hvor byene gis mulighet til å innføre en egen forurensningsavgift. En slik avgift kommer i tillegg til eventuelle bompengeordninger. Pengene fra avgiften bør  brukes til ekspressbusser og andre tiltak som bedrer luftsituasjonen, forklarer Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han påpeker at avgiften vil være et fleksibelt og effektivt virkemiddel som kan bidra til å forebygge episoder med svært høye og helseskadelige forurensningsnivåer. Avgiften kan graderes etter hvor stor faren er for helseskadelig luftforurensning og baseres på målinger og varsel i byene (se www.luftkvalitet.info).


Forslag til tiltaksplan:

-   Ved bra luftkvalitet gul sone: Oppfordre til å la bilen stå. Innføre parkeringsbegrensinger på kjøpesentra, større arbeidsplasser mv. Økt innfartsparkering og flere ekspressbusser. Forurensingsavgift på bompengene.

-   Ved dårlig luftkvalitet – oransje sone: Videreføre tiltakene. Motorveier omgjøres til kollektiv-/sambruksfelt. Fartsgrensene reduseres og forurensingsavgiften stiger.

-   Ved svært dårlig luft – rød sone: Videreføre tiltakene. Forurensingsavgiften på bompengene stiger ytterligere og det innføres datokjøring. Reduseres ikke forurensingen innen 24 timer bør politiet få myndighet til midlertidig omdirigering av trafikken. Kun kollektivtrafikk, elektriske biler, hybridbiler (el/bensin) og nyttetrafikk med lave utslipp får kjøre gjennom røde soner.

Alle inntektene fra en forurensningsavgift foreslås som tidligere nevnt å bruke på tiltak som bedrer luftsituasjonen. Summen av disse virkemidlene vil gi norske byer et langt større handlingsrom for å sikre innbyggerne en akseptabel luftkvalitet.

Naturvernforbundet og Astma- og Allergiforbundet oversender i dag brev til samferdselsministeren, miljø- og utviklingsministeren og helse- og omsorgsministeren med forslag til tiltak og ber dem ferdigstille arbeidet med en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet.
 

Kontaktpersoner:                                        

Lars Haltbrekken                                                                    Britt Ann K. Høiskar                                                                                   leder i Norges Naturvernforbund                                         fagsjef i Astma- og Allergiforbundet                                                        E-post: lh@naturvernforbundet.no                                      E-post: brittann@naaf.no                                                                     Mobil: : +47 916 12 191                                                         Mobil: +47 980 82 198

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2011