Du er her:

  • Nyheter
  • Hver femte art i Norge er truet - den nye rødlista må få konsekvenser for norsk miljøpolitikk

Hver femte art i Norge er truet - den nye rødlista må få konsekvenser for norsk miljøpolitikk

Artsdatabanken i Trondheim la i dag frem den nye rødlista over truede arter i Norge. Lista viser at hver femte art som er kartlagt er truet. - Rødlista gir oss ny og svært viktig kunnskap om truslene mot artsrikdommen i Norge. At hver femte av de vurderte artene er truet, er svært alvorlig og må få konsekvenser for miljøpolitikken, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Selv om vi nå har fått en ny og svært viktig oppdatering av rødlista er det fortsatt store kunnskapshull. Det er i underkant av halvparten av de kjente artene i Norge som er vurdert og under en tredjedel av det antall arter man regner med at finnes i Norge. Nær halvparten av de truede artene lever i skog.

– Den nye rødlista viser at dagens miljøpolitikk langt fra er tilstrekkelig til å stanse tapet av naturrikdommen innen 2010 slik vi har forpliktet oss til både nasjonalt og internasjonalt, sier Lars Haltbrekken. – Vi trenger en ny miljøpolitikk. Den må blant annet tuftes på kunnskapen rødlista gir.

Tap av leveområder som en følge av inngrep i naturen og utbygginger, skogsdrift og industrielt landbruk er hovedårsaker til at så mange arter er truet. Derfor blir vern av naturområder svært viktig for å ta vare på artsrikdommen. Regjeringen har nå flere vernesaker til behandling. Den viktigste gjelder vern av Trillemarka i Buskerud (se egen sak) og gjennomføringen av Nasjonalparkplanen fra 1993.

– I arbeidet med rødlista har man kun undersøkt tilstanden for i underkant av halvparten av de kjente artene i Norge. Myndighetene må sørge for at vi også får god kunnskap om de artene som man ikke har hatt kapasitet til å vurdere i denne omgang. Det betyr at Artsdatabanken i Trondheim må sikres midler til å gjøre en enda bedre og betydelig mer omfattende jobb når rødlista skal revideres i 2010. Det er helt avgjørende for at vi skal få en skikkelig forvaltning av norsk natur, avslutter Haltbrekken.

Artsdatabankens rødlistebase

Les relatert sak: Flere truete arter i Trillemarka - Regjeringens vernevedtak må utsettes

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å la naturen gå i arv