Du er her:

  • Nyheter
  • Mer klimakunnskap nødvendig

Mer klimakunnskap nødvendig


Ill.foto: K. Kværnsveen
Stortinget skal i løpet av forsommeren behandle Nasjonal transportplan 2010-2019 og Oslopakke 3. På mandag var Naturvernforbundet i høringsmøte med stortingskomiteen for å legge fram sine hovedkrav.

- Det lite sannsynlig at Stortinget vil gjøre store endringer i planene, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund. - Derfor har vi lagt fram forholdsvis nøkterne krav, som likevel kan få store ringvirkninger på sikt.

– Vi krever at Stortinget må få forelagt klimaberegninger over alle aktuelle vegprosjekt. Det er bra at NTP bringer slike for utbygginger som er aktuelle i første fireårsperiode. Men det er uakseptabelt når disse mangler for aktuelle prosjekter i den siste seksårsperioden. Det vil være direkte uansvarlig av Stortinget å si ja nå til utbygginger som vi ikke kjenner klimakonsekvensene av, understreker Schlaupitz.

Naturvernforbundet var også tydelig på at Stortinget må stille krav til videre utredninger av høyhastighetsbaner. Ellers risikerer vi at det ikke blir noen nye baner mellom landsdelene før i 2030. – Stortinget må kreve at konseptuelle vurderinger og korridoravklaringer ferdigstilles i løpet av to år.

Dagens belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk skal dobles. – Det er bra. Det er viktig at belønningsordningen brukes som et redskap for å få lokale myndigheter til å innfri nasjonale miljømål. Ordningen må styrkes ytterligere dersom byene vil ta nye og spenstige grep, understreker Schlaupitz.

Når det gjelder Oslopakke 3, krever Naturvernforbundet en snarlig revisjon.
– Vi er blitt orientert om at de planlagte utbyggingene i Oslopakke 3 kan bli langt dyrere enn forutsatt. Dette bør være nok et tungtveiende argument for å droppe utbygging av nye vegprosjekter som legger til rette for mer trafikk. Å droppe en gjennomgående ny E 18 Oslo–Asker vil frigjøre betydelig med midler, samtidig som det bedrer klimaprofilen til Oslopakke 3 vesentlig, avslutter Holger Schlaupitz.