Du er her:

 • Nyheter
 • Miljø- og helseskadelige stoffer i hårprodukter

Miljø- og helseskadelige stoffer i hårprodukter

Mange styler håret med skum, spray, voks og gele hver dag ? særlig unge. Denne gruppen er spesielt sårbar i forhold til skadelige stoffer. Renseanlegg klarer ikke å fange opp alt vi vasker av oss, stoffene hoper seg opp i naturen og mange av dem er akutt giftige for vannlevende organismer og er bioakkumulerende, sier Maiken Pollestad Sele i Norges Naturvernforbund.
Det at et stoff er bioakkumulerende betyr at de skadelige stoffene lagres i kroppen til dyr og mennesker. For eksempel ved at mennesker og fugler spiser forurenset fisk og skalldyr.

?Vi bruker så små mengder i de ulike produktene ?, sier produsentene. -Det nytter lite når ingen har kontroll med hvor mye hver av oss blir eksponert for, og heller ikke hvor mye det blir når alt samles i vann og fjorder, understreker Pollestad Sele.

- Norske tilsynsmyndigheter, slik som for eksempel Mattilsynet, fokuserer også på at det er snakk om små mengder i hvert produkt. Vi mener det er svært bekymringsfullt at det i liten grad forskes på samvirkningen av alle disse stoffene. Ifølge Mattilsynet er dette vanskelig å forske på. Vi tenker da på at en person kan få små mengder stoffer fra ulike produkter (kosmetikk, klær, møbler) og samlet sett vil alle disse små kildene kunne utgjøre en reell helsefare. Her snakker vi om alle bekker små, forklarer Pollestad Sele.

Norges Naturvernforbund krever:

 • Loven må stille miljøkrav til kosmetiske og hygieniske produkter. Stoff som ikke er lett nedbrytbare, bioakkumulernede eller veldig giftige for vannlevende organismer må ikke tillates i kosmetiske og hygieniske produkter.
 • Av hensyn til helse og miljø må ikke allergifremkallende, kreftfremkallende, reproduksjonsforstyrrende, hormonhermende eller mutagene stoffer tillates i kosmetiske og hygieniske produkter.

Sammendrag av den svenske hårstylingundersøkelsen:
Svenska Naturskyddsföreningen har undersøkt 38 vanlige hårstylingprodukter, som gelé, spray og mousse. Innholdet er kontrollert mot miljø- og helsekravene i Bra Miljöval-kriteriene for kjemiske produkter + en rekke andre databaser. I 37 av de 38 kontrollerte produktene, ble det funnet stoffer med helseskadelige eller miljøskadelige egenskaper. Kun ett produkt hadde ingen helse- eller miljøanmerkninger, men derimot tre stoffer som ikke kunne vurderes p.g.a. manglende data.

Undersøkelsen viser at tilgjengeligheten på miljø- og helseinformasjon er veldig liten. 56 (33%) av de 168 stoffene produktene ble kontrollert for, var fraværende i et stort antall databaser. 39 stoffer viste seg å ha miljø- og helseskadelige egenskaper.

I 31(82%) av produktene fantes én eller flere mistenkt kreftfremkallende eller allergifremkallende stoffer. Ingen av de 168 kontrollerte stoffene er uttrykkelig forbudt etter norsk lov.

Alle produktene i undersøkelsen er dårlige, sett fra et miljø- og helseperspektiv. For å likevel vise forskjell på dem, er produktene delt i tre grupper, se oversikt. Hvert produkt har fått poeng utfra miljø- og helsefare, der også ukjente stoffer regnes med. Jo høyere poeng, desto dårligere produkt sett fra et miljø- og helseperspektiv. Naturskyddsföreningen har lagt resultatet av undersøkelsen ut på sin hjemmeside www.snf.se

Hva er problemet?
Stylingprodukter er kjemiske produkter som kan inneholde flere miljø- og helseskadelige stoffer. Mange bruker stylingprodukter hver dag. Produktene markedsføres i stor utstrekning mot ungdommer, og utvalget og omsetningen av stylingprodukter øker raskt.

Produktene brukes nær huden, og mange er såkalte stay-on-produkter, det vil si de sitter igjen i håret inntil man vasker det. Dette kan øke helsefaren. Varegruppen markedsføres aldri med miljøargumenter, hvilket antyder at produktutviklingen ikke rettes inn mot dette. Det viser også denne undersøkelsen.

Allergifremkallende, kreftfremkallende, reproduksjonsforstyrrende, hormonhermende eller mutagene egenskaper er en fare for folks helse. Vi utsettes daglig for en mengde ulike kjemikalier, men vet lite om hvordan alle disse stoffene påvirker oss.

Mengden av hvert enkelt helse- eller miljøskadelig stoff i de undersøkte stylingproduktene kan være lav, men mange produkter inneholder flere ulike stoffer. Tidligere undersøkelser som Svenska Naturskyddsföreningen har gjort, viser dessuten at andre kosmetiske og hygieniske produkter inneholder liknende stoffer. Mange unge mennesker bruker flere produkter hver dag. Den totale dosen helseskadelige stoffer som de utsettes for hver dag er derfor ikke ubetydelig.

Et stoff som ikke er lett nedbrytbart, passerer kloakkrenseanleggene og hopes opp i miljøet. Det innebærer at de kan utgjøre en fare i framtiden. Stoff som er veldig giftige for vannlevende organismer, truer livet i hav og sjøer. Bioakkumulerende stoffer kan hope seg opp i kroppene våre og påvirke oss over lang tid.

Ettersom mange kjemikalier har flere ulike navn, gis de ett nummer fra CAS, Chemical Abstracts Service. Ved hjelp av CAS-nummeret, kan man finne stoffets struktur og formel og søke etter informasjon om stoffet og dets egenskaper i databaser. Av totalt 180 stoff mangler 25 i INCI-listen. Årsaken kan være at stoffets navn var feilstavet på emballasjen, at et latinsk plantenavnet oppgis i stedet for INCI-navnet eller at stoffet rett og slett ikke finns i listen. Å ikke oppgi innholdet i et kosmetisk eller hygienisk produkt i følge INCI-listen, er et lovbrudd.

Undersøkelsens hensikt og mål

 • Å undersøke miljø- og helseegenskaper ved ingredienser i stylingprodukter.
 • Å nå målgruppen ungdommer (13-25 år), gjennom valg av produktkategori og informasjonskanaler.
 • Å spre miljø- og helseinformasjon for å påvirke denne målgruppens forbruksatferd.
 • Å stimulere produsenter og handel til å bedre utvalget av miljø- og helsevennlige stylingprodukter.

Gruppeinndeling (metode for undersøkelsen)
Produktene i undersøkelsen er gitt poeng og delt inn i tre grupper. 0 poeng innebærer at produktene ikke har noen negative miljø- eller helseegenskaper og at den oppfyller Svenska Naturskyddsföreningens kriterier for kjemiske produkter.

Gruppeinndelingen og poengsettingen er gjort som følger:

 • Alle inngående stoffer der det mangler data for å vurdere stoffet utafra kriteriene til Bra Miljöval er gitt 1 poeng.
 • Alle miljøanmerkninger (at stoffet ikke er lett nedbrytbart, bioakkumulerende eller veldig giftig for vannlevende organismer) er gitt 2 poeng.
 • Alle helseanmerkninger der stoffet angis som mistenkt helseskadelig (mistenkt allergifremkallende, mistenkt kreftfremkallende, mistenkt reproduksjonsforstyrrende eller mistenkt hormonhermende) er gitt 2 poeng.
 • Øvrige helseanmerkninger (allergifremkallende, kreftfremkallende, reproduksjonsforstyrrende eller hormonhermende) har gitt 4 poeng.

Deretter er poengsummen for alle inngående stoffer i et gitt produkt summert opp. I gruppe 1 finnes produkter med 3-9 poeng, i gruppe 2 finnes de med 10-14 poeng og i gruppe 3 finnes produkter med 15 poeng eller mer.

Hva kan man gjøre som forbruker?
Forbrukere kan spørre etter miljømerkede produkter i butikken. Produkter som er merket med Bra Miljöval er kontrollert av Svenska Naturskyddsföreningen og inneholder ikke helse- eller miljøskadelige stoffer. Kriterier for Svanemerking av kosmetiske produkter er under utvikling. Mange helsekostbutikker har produkter som er stengt testet i Tyskland og som ikke inneholder miljø- og helseskadelige stoffer, man kan kjøpe dem i stedet. Forbrukere kan også kontakte produsentene og kreve at de slutter å tilsette miljø- og helseskadelige stoffer.

I undersøkelsen ble det ikke funnet noen produkter som var bra, sett fra et helse- og miljøperspektiv, men noen var verre enn andre. Derfor er produktene delt inn i tre grupper. Forbrukere bør i første rekke velge produkter fra gruppe 1 og absolutt unngå produkter fra gruppe 3. Produkter som ikke er med i undersøkelsen kan man selv kontrollere ved hjelp av listen over stoffer som Svenska Naturskyddsföreningen har godkjent eller ikke godkjent.

Finnes det alternativer?
Ja, heldigvis, man behøver ikke å være kjedelig på håret selv om man vil være helse- og miljøbevisst! Helios-kjeden og noen andre helse(kost)butikker selger en serie hårstylingsprodukter som heter SANTE, som er kontrollert i Tyskland, disse kan man bruke.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:

Maiken Pollestad Sele, tlf 22 40 24 31 maiken@naturvern.no
eller Marte O. Kittilsen, tlf 22 40 24 33 mok@naturvern.no