Du er her:

  • Nyheter
  • Nordic Mining planlegger å bruke nye miljøskadelige kjemikalier – miljøorganisasjoner krever ny utslippssøknad

Nordic Mining planlegger å bruke nye miljøskadelige kjemikalier – miljøorganisasjoner krever ny utslippssøknad

Naturvernforbundet og flere andre frilufts- og miljøorganisasjoner* hevder at det har blitt så store endringer i Nordic Minings planer at selskapet må søke om ny utslippstillatelse for den planlagte dumpingen av gruveavfall i Førdefjorden. Driftskonsesjonen de nå har søkt om må avvises.

Driftskonsesjonen Nordic Mining søker om innebærer mineralutvinning i Engebøfjellet ved Vevring i nye Sunnfjord kommune, med utslipp av restmassene i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene krever at denne prosessen stanses, fordi driftssøknaden er basert på en utslippstillatelse som ikke gir lov til å bruke de nye kjemikaliene som selskapet nå planlegger å bruke.

- I praksis dreier driftssøknaden seg nå om et helt nytt opplegg for drift og utslipp. Det er helt uholdbart, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

I den nye søknaden kommer det frem at Nordic Mining planlegger å bruke helt andre kjemikalier enn det de har lov til i henhold til utslippstillatelsen. Et av disse, SIBX, er svært giftig for vannlevende organismer og bør holdes utenfor alle vannsystemer.

- Gruveselskapet planlegger nå å bruke miljøskadelige kjemikalier som de ikke har søkt om og ikke har tillatelse til å bruke, og det giftige tungmetallet kadmium utgjør en langt større risiko for livet i fjorden enn man tidligere har trodd, sier Lundberg.

Kjemikaliet SIBX har også en egenskap som gjør at den kan «trasportere» giftige tungmetaller, som kadmium, inn i marine organismer. I en dansk studie fra 2016 (https://dce2.au.dk/pub/SR203.pdf, s. 18) ble det for eksempel vist til ti ganger så mye kadmium i gjellevevet hos ørret som hadde blitt utsatt for SIBX.

- Det kan ikke aksepteres at man bruker andre og farligere kjemikalier enn det man har fått utslippstillatelse for, og som ikke er konsekvensutredet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er nødt til å lytte til miljøfaglige råd og kreve ny søknad om utslippstillatelse, sier leder i Natur og ungdom Gaute Eiterjord.

Anne-Line Thingnes Førsund fra styret i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane påpeker at det er kommet vesentlige endringer og nye opplysninger i saken siden utslippstillatelsen ble gitt, og understreker de alvorlige miljøkonsekvensene av det nye kjemikalet SIBX.

- Samtidig er samfunnsnytten ved tiltaket drastisk redusert. Hele spørsmålet om utslippstillatelse må opp på nytt, og søknaden om driftskonsesjon må avvises, sier Thingnes Førsund.

Organisasjonene påpeker også andre forhold som de mener bør føre til stans i søknadsprosessen rundt driftskonsesjon og krav om ny utslippssøknad:

Det er vesentlige mangler i søknaden knyttet til mange ulike forhold, blant annet restmasser og kjemikaliebruk.

  • Utslippstillatelsen som ligger til grunn, baserer seg på en helt annen driftsmodell enn den som nå skisseres. Både omfanget og varigheten av gruvedriften er endret.
  • Det er ikke vurdert underjordsdrift fra dag én som alternativ til dagbrudd.
  • Det er reist spørsmål om asbestfibre kan bli frigitt til luft, som må avklares.
  • Det er ikke undersøkt i hvilket omfang sprengningsarbeidet, nedmalingsprosessen og deponeringen kan føre til spredning av mikroplast.
  • Utlekking av det sterkt giftige og miljøskadelige tungmetallet kadmium er sannsynliggjort av forsker ved NMBU, men det er ikke søkt om utslippstillatelse for tungmetallet.

- Førdefjorden er en ren og flott fjord, med et yrende liv og flere rødlistede og fredede arter. Vi har ny kunnskap om at miljøstatus for fjorder og hav er alarmerende. Fjorden er et verdifult økosystem med livsviktige matkilder, ikke minst for kommende generasjoner. Den kan ikke utsettes for utslipp av restmasser fra gruvedrift med giftige kjemikalier, sier Thingnes Førsund.

 

*Følgende organisasjoner støtter kravet om ny utslippssøknad og konsekvensutredning:

Naturvernforbundet

Natur og ungdom

Sabima

Framtiden i våre hender

Norges kystfiskarlag

Norges jeger- og fiskerforbund

Norske lakseelver

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane turlag

Forum og natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.10.2019