Du er her:

  • Nyheter
  • Norges Naturvernforbund avslører nye, farlige PCB- og PAH-kilder i Telemark

Norges Naturvernforbund avslører nye, farlige PCB- og PAH-kilder i Telemark

Hardt forurensningsbelastede Telemark får nye sjokkmeldinger. Norges Naturvernforbunds sommertokt har funnet skremmende høye konsentrasjoner i områder som ikke tidligere har vært undersøkt.
- Fisk og skalldyr tar opp PCB fra bunnen. PCB-forgiftet fisk er uegnet som menneskemat og gir et konstant forgiftningsstress på sjøfugl og sjøpattedyr. Dyr i Skagerrak har PCB-nivåer over skadegrensene for nervesystem, immunforsvar og fosterutvikling. Det er altså svært viktig å stoppe videre PCB- lekkasjer, sier Schulze videre.

En stikkprøve av sjøbunnen utenfor Tinfos på Notodden er ekstremt forurenset av tjærestoffer fra tidligere ukontrollert deponering av industrislam. Naturvernforbundets funn i Heddalsvannet er 100 ganger verre enn SFT fant i sitt kartleggingsprogram for innsjøene. Konsentrasjonen av den farligste tjæreforbindelsen benzo(a)pyren er 50 ganger høyere enn hva SFT klassifiserer som meget sterkt forurenset. Konsentrasjonen gir trolig direkte skader på fisk i området.

Norges Naturvernforbund har også avslørt meget sterk forurensning med miljøgiften PCB i elvebunnen utenfor Ulefos Jernverk. Giften blir ført ut i et delta med mye ål, ørret, gjedde og vadefugl.

I Brevik har Naturvernforbundet målt meget sterk PCB-forurensning i sjøbunnen utenfor Brevik Construction. I tillegg er det funnet PCB i malingflak som ble hentet opp fra sjøbunnen. Bukta utenfor verftet er dekket av slike PCB-holdige malingrester. Det er dermed bekreftet at verftet er en av hovedkildene for den sterke PCB-forurensningen i Grenlandsfjordene.

I Kragerø er det funnet sterk PCB-forurensning i en ny prøve tatt rett ved kaia til Tangen verft. Måleverdien er dobbelt så høy som fjorårets funn samme sted. Prøven ble tatt av de aller øverste lagene av sjøbunnen og indikerer at det er PCB i omløp i området. Naturvernforbundet regner det som usannsynlig at giften kommer fra andre enn Tangen verft, og mener at tidligere utslipp av skjære- og hydraulikkoljer, sammen med malingavfall, kan være en forklaring.

Analyseresultater