Du er her:

  • Nyheter
  • Norges Naturvernforbundets syn på vindkraft (2001)

Norges Naturvernforbundets syn på vindkraft (2001)

Faktaark 20/2001: Energi

Vindkraft er sammen med solenergi, bølgekraft, bioenergi, jordvarme og andre nye fornybare energikilder den mest miljøvennlige måten å produsere energi på. Disse energiformene må dekke en langt større del av energiforsyningen enn i dag. Norge kan imidlertid ikke løse dagens utfordringer på energisektoren med en stadig større produksjon. Sparing og bedre utnytting av allerede tilgjengelig energi og energianlegg må derfor prioriteres sammen med en omlegging til mer miljøvennlige energikilder.

Vindkraft må brukes aktivt for å få et mer desentralisert system for elektrisitetsproduksjon i Norge. Norges Naturvernforbund vil oppfordre energiselskaper og myndigheter til å vurdere utbygging av vindkraft som et alternativ til utbygging av nytt overføringsnett til de ytterste delene av vårt energisystem, for eksempel øysamfunn langs kysten.

Norges Naturvernforbund mener at vindkraftanlegg i størst mulig grad bør bygges nær energibrukerne, nær eksisterende kraftlinjer som de kan kobles til eller eksisterende tekniske inngrep. Hensyn til verneverdier, landskap og støyproblemer kan bety at vindkraftanlegg bør plasseres på andre steder enn de mest gunstige vindlokalitetene.

Det må være et overordnet mål at vindkraftanlegg ikke blir en ny trussel mot vår natur. Også i slike saker må nyttehensyn veies mot verdier som kan skades eller gå tapt. Vindkraftanlegg som krever alvorlige inngrep, gir ikke miljøvennlig energi.

Egnethetsanalyser har allerede vist seg å være et godt egnet redskap for å unngå lokaliteter med store konflikter. For å finne egnede lokaliseringer og unngå langvarige konfliktfylte saker, bør det utarbeides fylkesdelplaner eller en nasjonal samlet plan for vindkraftanlegg. De mest konfliktfylte lokalitetene bør utelukkes raskt.

Vindkraftparker og tilhørende veier og kraftlinjer kan komme i konflikt med fugleliv, landskaps- og andre naturverdier. Særlig gjelder dette større anlegg.

Det er viktig å unngå:

  1. Bygging i villmark og andre områder av inngrepsfri eller lite påvirket natur.
  2. Bygging i eller nær artsrike lokaliteter eller spesielle og sjeldne naturtyper.
  3. Bygging i eller nær særlig verdifulle kulturlandskaper.
  4. Bygging av større anlegg i 100-meters beltet langs sjøen.

Norges Naturvernforbunds syn på vindkraft er resultatet av grundig behandling i organisasjon, vedtak i sentralstyret 12.03.01 og bekreftet av forbundets landsstyre i april 2001.