Du er her:

 • Nyheter
 • - Regjeringen og andre byer må følge etter Oslos framtidsrettede naturvern

Foto: Kåre Olerud

Ny byrådserklæring i Oslo

- Regjeringen og andre byer må følge etter Oslos framtidsrettede naturvern

Naturvernforbundet ønsker miljømålene i Oslos byrådserklæring velkommen, etterlyser flere detaljer for hvordan byrådet skal følge opp ambisjonene i dokumentet, og håper regjeringen og andre byer følger etter.

- Det er spennende at Oslo kommune har mål om å halvere utslipp innen 2023 sammenliknet med 2009. Det er også banebrytende at byrådet tenker på «indirekte utslipp» utenfor Oslo og vil sette et konkret mål for å redusere disse, samtidig som det er flere ambisiøse planer når det gjelder naturvern, transport, og grønnere arbeidsplasser og en mer miljøvennlig hverdag. Hvis Oslo utvikler detaljene for og gjennomfører dette vil det være et positivt eksempel til regjeringen, andre norske byer og byer over hele verden, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

- Framtidsrettet naturvern

- Byrådserklæringen sier at «Oslomarka skal være et pionerområde for restaurering til villere natur, der myr restaureres og skogsdriften legges om for å få tilbake variert, artsrik og fleraldret skog». Dette er framtidsrettet naturvern. Det holder ikke lenger å verne natur – vi må starte gjenoppbyggingen av naturverdier, selvsagt i tillegg til å ta vare på det som er, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA).

Andre tiltak NOA er spesielt glad for:

 • Verne viktige korridorer for biologisk mangfold i Nordmarka, og bruke handlingsrommet i Markaforskriften til å prioritere friluftsliv og natur foran skogsdrift: dette har NOA jobbet med siden 1969. NOA legger før jul frem et forslag til konkretisering av landskapsøkologisk korridor i Nordmarka for å skape et større, sammenhengende skogområde som bedre ivaretar biologisk mangfold. Modellen vil kunne anvendes for andre deler av Marka. Vi skal også henge på for at skogsdriften i de private Osloskogene skal ta etter kommuneskogene i hensyn til naturmiljø og friluftsliv.
 • Styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden natur i byen, i Marka, på øyene og i fjorden, og lage en handlingsplan for å stanse tap av biologisk mangfold i Oslo: NOA er særdeles fornøyde med dette og vil følge dette arbeidet tett. Vi håper at naturvern- og miljøorganisasjoner blir involvert i arbeidet med utformingen av handlingsplanen.
 • Treplanting: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har kjempet for dette i årevis. Det er i tillegg viktig at ny treplanting tar hensyn til sammensetningen av treslag, ikke bare hvor mange trær plantes. Målet bør suppleres med en speilvending av trærnes rettsvern: at det ikke er lov å felle store trær uten tillatelse.
 • Gjenåpne elveløp, og restaurere og øke mengden natur i byen: dette må gi seg utslag i kommuneplanen og arealkartet. Restaurering av vassdragene må omfatte oppretting av naturområder som fordrøyningsmagasiner for store nedbørsmengde. Det vil kreve reguleringsmessige grep, muligens også fjerning av eksisterende bebyggelse.
 • Byrådet vil legge til rette for at enda flere oppdager kortreiste og storslåtte naturopplevelser i marka: Her ligger det til rette for å etablere Markaporten Søndre Sandås som et miljøinformasjonssenter for Marka. Det er i tillegg viktig at, og at flere turveier og skiløyper i marka, og flere turstier langs elver og bekker, ikke blir ødeleggende for naturmangfold
 • Ikke åpne for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka: Dette betyr at Grefsenkollen er reddet. Men NOA vi bistå til at alpintilbudet i nærmiljøet kan bestå og videreutvikles innen naturens og friluftslivets rammer.
 • Krav for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka: Dette har Naturvernforbundet hatt som politikk lenge. Samtidig trenger vi flere detaljer om hvordan det skal få det til, og en ny strategi for en systematisk politisk innsats på mange nivåer.
 • Revidering av småhusplanen for å ta vare på grønne verdier: Dette er positivt, men det er usikkert om gevinsten spises opp av ekstrem fortetting i knutepunktene. De ekstremtette bydelene er lite menneskevennlige og må sikres betydelige grøntarealer og parker for å kunne kalles miljøvennlige.

- Store ambisjoner innen transport

- Det er gledelig at Oslo kommune støtter Naturvernforbundets politikk om å gå mot alle kapasitetsøkende motorveiprosjekter, og at kommunen skal omdisponerer areal til gående, syklende og kollektivreisende. Vi har også lenge krevd et bedre tilbud til syklister og gående, og at godstransport skal flyttes fra vei til sjø. For å redusere biltrafikk er lavere kollektivpriser bra, men kunne godt vært supplert med flere rabatterte periodekort (3/6/9-månederskort) og automatisk rabatt når en har betalt prisen av et dagskort, sier Lundberg.

Byrådserklæringen inkluderer flere transporttiltak, inkludert:

 • Redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030 og 20 prosent innen 2023.
 • Søke staten om å etablere en pilot med miljøsone innenfor Bilfritt byliv-området, med mål om at det i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler, og fra 2023 kun for utslippsfrie lette varebiler.
 • Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
 • Få på plass flere tusen nye ukentlige avganger på buss, t-bane og trikk.
 • Framskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan.

Grønne arbeidsplasser og en mer miljøvennlig hverdag

- Naturvernforbundet er opptatt av at folk skal kunne leve en miljøvennlig hverdag, og jobber med kampanjer som Ta Vare På Det Du Har slik at folk kan reparere, dele og gjenbruke mer. Da er det lovende at byrådet i Oslo skal opprette «gjenbrukskjøpesenter» og andre fellesarenaer for reparasjon, redesign, utlån, gjenbruk og ombruk, etablere flere utlånsordninger for blant annet verktøy og sportsutstyr, og legge frem en strategi for sirkulær økonomi. Vi er også glad for at byrådet hører på vårt krav og skal fase ut bruk av gummigranulat på kunstgressbaner, sier Lundberg.

Når det gjelder bruk av «alternativer til syntetisk gummi eller annet dekke laget av plast på kommunens lekeplasser og i barnehager når det er mulig» vil Naturvernforbundet likevel at kommunen skal strekke seg enda lenger og sier at det ikke skal brukes, ei heller gummi. Naturvernforbundet utfordrer byrådet til å ta Naturvernforbundets prosjekt «Plast- og giftfri barnehage» som en del av kommunes plattform, slik som Bergen kommune allerede har gjort.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.10.2019