Du er her:

  • Nyheter
  • Regjeringen vil ha mer oljeboring og vindkraft: En trussel mot klima og natur 
Vindmøller i Roan i Trøndelag Foto: Alette Sandvik.

Vindmøller i Roan i Trøndelag Foto: Alette Sandvik.

Regjeringen vil ha mer oljeboring og vindkraft: En trussel mot klima og natur 

Regjeringen la i dag frem sin tilleggsmelding til Solberg-regjeringens verdiskapingsmelding som kom i fjor sommer. Meldingen legger opp til enda mer av gårsdagens løsninger med  oljeboring og vindkraft .

- Tilleggsmeldingen bidrar ikke til nødvendig omstilling bort fra olje og gass, og mer vindkraft på land er en trussel mot naturen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Farlig og radikal oljepolitikk - posititvt med skjerpede klimakrav til oljeselskapene
Et av lyspunktene i tilleggsmeldingen er at regjeringen skjerper klimakravene som stilles til oljeselskapenes i deres planer for utbygging og drift av felt (PUD).  

- Dommen i klimaspørsmålet mot staten slo fast at Norge også har et ansvar for utslippene fra forbrenning og ikke bare utslipp fra produksjonen. Ifølge Norsk Institutt for menneskerettigheter har staten plikt til å avvise alle nye felt som ikke er i tråd med 1,5 graders målet. Derfor er det veldig bra at selskapene nå må stressteste klimarisiko og klimaeffekten ved nye utbygginger. Dersom selskapene ikke kan dokumentere at utbyggingen er i tråd med 1,5 graders målet forventer vi at staten oppfyller sine forpliktelser og ikke godkjenner prosjektet. 

Å fortsette som før er uansvarlig, farlig og radikalt
Men dette er ikke nok. Mandag la FNs klimapanel frem sin nye klimarapport som generalsekretær António Guterres kalte “skammens dokument” med henvisning til alle tomme løfter i klimapolitikken som fører oss i retning av en verden det ikke går an å leve i. Guterres sa også at klimaaktivister opplever å bli fremstilt som farlige og radikale, men de farlige og radikale er de som øker produksjonen av fossil energi. 

Regjeringens oljepolitikk er farlig og radikal når de lukker øyne og ører for budskapet fra FNs klimapanel og fortsetter oljeletingen. Det eneste ansvarlige er å stanse leting etter mer olje og gass, og starte utfasingen, sier Gulowsen. 

Økt vindkraftutbygging
Vindkraftutbyggingene på land har ført til store naturødeleggelser og et svært høyt konfliktnivå på grunn av et dårlig konsesjonssystem som i altfor stor grad har tatt hensyn til utbygger. 

Nå åpner regjeringen opp for nye prosjekter med vindkraft på land. Dersom kommune og utbygger er enige om at de ønsker et prosjekt, så kan konsesjonsprosessen starte opp. Naturvernforbundet mener dette ikke er holdbart og frykter lite hensyn til natur, miljø og samisk naturgrunnlag.  

- Det er en stor fare for at naturen taper når det nå skal behandles vindkraft basert på et utgått konsesjonssystem og i et raskere tempo. Da har vi ikke lært av tidligere feil, sier Gulowsen. 

Det planlagte Davvi vindkraftverk i Finnmark berører samiske områder.  Lebesby kommune er en av de berørte kommune og ønsker konsesjonsbehandling.

- Konsesjonsbehandling av Davvi må være helt uaktuelt, særlig så lenge virkningene av Fosen-dommen ikke er avklart, påpeker Gulowsen.

Tilleggsmeldingen legger opp til raskt og økt vindkraftutbygging til havs. Naturvernforbundet krever at marint vern må på plass før nye områder åpnes - og at en tydelig føre var holdning må råde. Økosystemene i havet er allerede sterkt presset fra overfiske, forurensning og klimaendringer.  

Manglende satsing på energieffektivisering 
Etter en vinter med høye strømpriser og en usikker energisituasjon i Europa har Det internasjonale energibyrået og EU vært tydeligere enn noen gang på hvor viktig det er å redusere energiforbruket. Regjeringen foreslår at Husbanken skal få et eget ansvar for energitiltak i husholdninger i 2023, men ser dessverre ikke ut til å ta et stort løft for redusert energiforbruk i tilleggsmeldingen. 

Vi hadde forventet å se tidenes satsing på energieffektivisering. Tiltak og nye sterke virkemidler for energieffektivisering og energisparing er den raskeste måten å skaffe mer energi på for å redusere klimagassutslippene og samtidig ta vare på naturen, men her går det dessverre tregt i regjeringen, sier Truls Gulowsen. 
 

For mer informasjon: 
Leder, Truls Gulowsen, Tlf: 90 10 79 04 
Rådgiver på olje og klima, Helga Lerkelund, Tlf: 99 42 40 47  
Rådgiver på energieffektivisering, Audun Johnsen, Tlf 97 59 32 78  
Rådgiver på naturmangfold og vindkraft, Ingegjerd Meyer, Tlf: 41 65 19 08 

Broen til framtiden  
Naturvernforbundet arrangerer i dag konferansen Broen til framtiden på Folkets hus. Broen til framtiden er en allianse hvor fagbevegelse og miljøbevegelse, forskere og trosbaserte aktører står sammen og krever en troverdig plan og konkrete investeringer i grønne arbeidsplasser, på en måte som sikrer en rettferdig omstilling av samfunnet.  

Fossilfritt Norge 
Naturvernforbundet har i rapporten Fossilfritt Norge vist at det er fullt mulig å redusere den fossile energibruken med 55 prosent innen 2030 og fase den ut helt innen 2040 uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon. I tillegg til storsatsing på energieffektivisering forutsetter det en omlegging av transportsektoren, og at vi slutter å lete etter mer olje og gass, slik FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået også anbefaler. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.04.2022