– Regjeringsforhandlingene må ta vare på klima og naturen

– Det viktigste regjeringen må gjøre i inneværende periode, er å sørge for klimatiltak som reduserer utslippene i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader og sikre at den verdifulle naturen vår tas vare på for framtida, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet forventer at KrF setter hardt mot hardt i klima- og miljøpolitikken i forhandlingene med regjeringen,og har kommet med sine viktigste prioriteringer i innspill til en ny regjeringserklæring.

– Det er lovende at Kjell Ingolf Ropstad, som leder KrFs sonderinger med regjeringen, har sagt at kraftigere klimatiltak blir en kampsak for partiet i forhandlingene. Dette må føre til konkrete tiltak som styrker klima- og naturpolitikken betraktelig, sier Ask Lundberg.

– En rettferdig klimapolitikk betyr at olja må bli liggende
– Vi har i dag ikke noe eget mål for hvor lave Norges utslipp skal være i 2030. Biodrivstoffsatsingen har vært feilslått og ført til ødeleggende bruk av palmeolje, mens forslaget til statsbudsjettet styrer Norge inn i en verden med voldsomme og ødeleggende klimaendringer. Den nyeste rapporten fra FNs klimapanel viser at det trengs langt kraftigere tiltak for å sette i gang med det grønne skiftet, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet etterlyser et mål om at norske utslipp skal reduseres med minimum 53 prosent innen 2030, at CO2-avgiften økes, og at norsk internasjonal klimafinansiering trappes opp raskt i tråd med våre historiske utslipp. Samtidig må bruken av olje og gass reduseres og på sikt fases ut.

– Vi kan ikke fortsette som før – vi må slutte å dele ut nye letetillatelser, og begynne en rettferdig omstilling mot et fornybart samfunn. For å holde global oppvarming under 1,5 grader må olja bli liggende, sier Ask Lundberg.

En viktig del av omstillingen er en bærekraftig samferdselspolitikk.

– Norge har fokusert på miljøvennlige teknologier, men det holder ikke når trafikkveksten spiser opp teknologigevinsten og nordmenn flyr klart mest innenriks i Europa. Regjeringsforhandlingene må føre til nedskalerte motorveiplaner og stans i planlegging av den tredje rullebanen på Gardermoen, og satse heller på tog og bedre offentlig transport, sier Ask Lundberg.

Ta vare på naturen
– Arbeidet med å sikre overlevelsen til vår mest sårbare natur og de mest akutt trua artene må styrkes betydelig. Naturmangfoldloven må ligge fast, og en ny regjeringserklæring må sikre vern av viktige vassdrag og tilstrekkelig flomsikring, sier Ask Lundberg.

Blant tiltakene Naturvernforbundet etterlyser er økt vern av skogområder, og at bestandsmålene for rovdyr nås og ulvesonen utvides. Det må også innføres et forbud mot sjødeponi, og utslippstillatelsene til sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden må trekkes tilbake.

Få ned forbruket
En ny regjering må i tillegg gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

– Vårt forbruk er ikke forenlig med jordas tåleevne. Vi trenger insentiver til å ta vare på det vi har, som fritak for merverdiavgift på reparasjoner og utleie av forbruksvarer, sier Ask Lundberg.

Plast er også et økende problem. Naturvernforbundet forventer at regjeringsforhandlingene blant annet vil følge EU og forby engangsemballasje (innen 2021).

Les alle innspill fra Naturvernforbundet til regjeringsforhandlingene her.