Du er her:

  • Nyheter
  • Seminar om motorveibygging
E39-utbygging. Foto: Espen Mills

E39-utbygging. Foto: Espen Mills.

Seminar om motorveibygging

Presset for å bygge motorveier for høy fart – med store negative konsekvenser for natur, matjord og klima – har økt betydelig. Hvorfor bør vi tenke annerledes? Hvilke alternativer har vi? Finn noen svar ved å se opptak av og presentasjoner fra seminar om dette temaet med blant annet fagfolk og politikere.

Naturvernforbundet arrangerte, sammen med Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Akershus og i Innlandet, seminar om motorveibygging 2. februar. Møtet foregikk på Vormsund i Nes. Hensikten var å sette søkelyset på motorveipolitikken i Norge generelt, men også diskutere planene for ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, der Nye Veier nå har presentert et forslag til kommunedelplan. Kveldens møteleder var Naturvernforbundets nestleder, Pernille Bondevie Hansen.

Professor emeritus Harald Norem fra NTNU var første innleder. Han tok for seg kostnadene ved å bygge 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t sett opp mot en vei med 2/3 felt og fartsgrense 90 km/t. Han viste til at 4-feltsvei for 110 km/t er betydelig dyrere og gir betydelige større andre ulemper enn en vei for 90 km/t, og at den eneste fordelen med 110 km/t er marginalt kortere reisetid. E16-prosjektet viser at for hver krone staten investerer i en 4-felts motorvei her, vil samfunnet tape 40–70 øre (avhengig av alternativ). Han hadde et klart budskap om at reglene for veibygging må endres, for å unngå slike feilinvesteringer. Et viktig poeng han påpekte, var at en vei for 110 km/t må ha dobbelt så slake kurver enn en vei for 90 km/t, noe som naturlig nok har store konsekvenser for både kostnader og inngrep.

Etter Norem fulgte forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Hun viste til hvordan nye veier skaper mer biltrafikk, blant annet gjennom at det skaper mer utbygging utenom tettstedene. Det fører også til at toget taper i konkurransen mot veitransporten. Dette kan også svekke tettstedene og gjøre disse mindre attraktive, noe som igjen kan gi mer biltrafikk. Tennøy pekte også på bærekraftsmål og natur- og klimamål og at disse må bety noe annet enn at det bygges motorveier for mer trafikk.

Etter disse to innledningene fra forskningshold var det en seanse med kortere innlegg fra natur- og miljøengasjerte personer som har engasjert seg mot veiutbyggingsplaner andre steder i landet. Idar Støwer fra Besteforeldrenes klimaaksjon fortalte om arbeidet mot bygging av ny E6 mellom Ranheim i Trondheim og Værnes, et arbeid som også Naturvernforbundet og flere har vært sterkt engasjert i. Etter en lengre kamp med godt politisk arbeid endte det dessverre med at Nye Veier nå bygger ut strekningene til 4 felt og 110 km/t, til tross for at det er en god vei fra før – og til tross for at veiplanene er basert på en sterk trafikkvekst i et område der personbiltrafikken ikke skal vokse. Morten Aas fra FNF Innlandet fortalte deretter om kampen mot bygging av ny 4-felts E6 for 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Til tross for en god vei fra før ligger det nå et forslag til reguleringsplan som legger veien over reservatet. Kampen mot denne veistrekningen fortsetter.

Siste bolk inkluderte en panelsamtale som også inkluderte tre politikere. Som opptakt til samtalen fortalte Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, om behovet for å utrede et 0+-alternativ i veiplanprosesser, altså et alternativ som innebærer at dagens vei utbedres,  men til en lavere standard enn ved full utbygging – eventuelt supplert med kortere nybygde strekninger. En skikkelig utredning av dette mangler for E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Til tross for de betydelige ulempene er det kun tre traseer, alle 4-feltsveier for 110 km/t, som er med i konsekvensutredningen. Så var det fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, som kom med et innlegg, etterfulgt av gruppeleder Erlend Helle (Nes Arbeiderparti) og gruppeleder Tom Roterud (Nes Senterparti) som deltok i samtalen, supplert av spørsmål/replikker fra Tennøy og Schlaupitz. Et viktig poeng fra alle tre politikerne var at de vil ha ny vei mellom de allerede ferdig utbygde 4-feltsstrekningene i vest og i øst – ikke mer, slik Nye Veier foreslår. Videre var de tydelige på at de ikke har bedt om noen vei for 110 km/t, men vil ha vei for lavere fart fordi dette gir vesentlig mindre negative konsekvenser.

Hvorfor kommunen likevel har sendt ut Nye Veiers forslag til kommunedelplan på høring, fikk vi imidlertid ikke noe godt svar på.


Her kan du leser programmet for seminaret.

Se hele seminaret finner du i opptak her:


Her finner du presentasjonene fra innlederne:

Presentasjon fra Harald Norem

Presentasjon fra Aud Tennøy

Presentasjon fra Idar Støwer

Presentasjon fra Morten Aas

Presentasjon fra Holger Schlaupitz
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.02.2022