– Siste mulighet til å nå 2020-målet

Budsjettkonferansen pågår, og Regjeringen har siste mulighet til å nå klimamålet for 2020. Det er på høy tid å øke prisen på klimaforurensning. Skal vi få klimapolitikken på rett kurs, trenger vi en tredobling av CO2-avgiften, mener Naturvernforbundet.

– Det er ikke uten grunn at tusenvis av barn og unge demonstrerer i gatene for å få handlekraftige politikere. Den norske regjeringen kan nå vise at den tar klimapolitikk på alvor. Ett viktig tiltak må da være å gjøre det dyrere å slippe ut CO2 og andre klimagasser, i form av økte CO2-avgifter, økt flypassasjeravgift, og drivstoffavgift, for å nevne de viktigste, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen pågår nå. Det er her grunnlaget for neste års statsbudsjett legges. Hva vil Regjeringen gjøre for å nå målet om kutt i klimagasser for 2020? Har Regjeringen gitt opp å nå dette målet?

At forurenser skal betale er et viktig prinsipp i norsk miljøpolitikk. Men i én av de viktigste sakene er dette prinsippet dessverre satt til side. Prisen på utslipp av klimagasser står ikke i forhold til hva som trengs av innsats for å innfri Parisavtalen eller Norges eget utslippsmål for 2020. De økte inntektene vi får av dette, kan brukes på bedre støtteordninger for rettferdig, grønn omstilling for næringslivet og folk flest. Ett eksempel er bedre støtteordninger for energisparing. Et annet eksempel er tilskudd som gjør det enklere for folk å reise på en mer klimavennlig måte.

Økning i CO2-avgiften er det mest effektive tiltaket for å få redusert norske klimagassutslipp. Ifølge rapporten Klimakur 2020 ville Norge nådd utslippsmålet for 2020 bare ved å øke CO2-avgiften til 1500 kroner. (Målt i 2004-kroner, som tilsvarer over 2000 kroner i dag. Rapporten er fra 2010). Nå er CO2-avgiften på om lag 500 kroner per tonn, men med en del variasjon. I den nye regjeringserklæringen er det kun lagt opp til en liten økning på 5 prosent hvert år fram til 2025.

– Det er altfor lite! Hvis Regjeringen ikke øker CO2-avgiften mer, styrer vi inn i neste tiår vel vitende om at vi fortsatt vil bidra sterkt til voldsomme og ødeleggende klimaendringer, sier Ask Lundberg.

Klimamålet for 2020 stammer fra Stortingets klimaforlik i 2008. Stortinget vedtok å kutte de norske klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med den såkalte referansebanen. To tredeler av kuttet skal tas i Norge, noe som innebærer at utslippene i 2020 skal ligge mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det siste offisielle utslippstallet er fra 2017, da Norge slapp ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.