Du er her:

  • Nyheter
  • Skogvern - behov og utfordringer

Skogvern - behov og utfordringer


Foto: Kåre Olerud
Bare 1,5 prosent av produktiv skog i Norge er vernet. Skogforskerne konkluderte i 2003 med at det må til et minimumsvern på 4,6 prosent av produktiv skog for å sikre det akutte og aller viktigste mangfoldet i våre skoger. - På lengre sikt bør minst 10 prosent av produktiv skog vernes hvis vi skal oppfylle våre internasjonale forpliktelser i et langsiktig bevaringsperspektiv, sier fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund.

- Skogvern er nødvendig om vi skal stanse tap av biologisk mangfold. Slikt vern er faktisk den aller viktigste metoden vi har for å bevare unike skogtyper, spesielle arter og deres levesteder. For artene er det livsnødvendig at noen skogområder får utvikle seg fritt på naturens egne premisser, fortsetter Håpnes. - Her lever sjeldne lavarter, insekter som enda ikke er oppdaget av vitenskapen, et mylder av fargerike fugler og planter i mange former og varianter. Bevaring av våre skogers unike og rike naturmangfold er svært høyt prioritert av Norges Naturvernforbund. Vi understreker imidlertid at både et tilfredsstillende skogvern og et mer miljøvennlig skogbruk er nødvendig for å sikre vår unike naturarv.

- Norges Naturvernforbund er sterkt bekymret fordi vi nå hogger i de skogene som skal vernes i morgen. Vi utfordrer myndigheter og skognæringen til å snarest få kartfestet og sikre alle områder som skal bidra til det framtidige skogvernet. Det må både omfattede områdene på 4,6 % av produktiv skog som skal vernes på kort tid og de resterende områdene som skal sikre det langsiktige og faglig anbefalt skogvernet på 10 %, understreker Arnodd Håpnes.

- Kartleggingen av disse områdene må gjennomføres raskt. Dette arbeidet må prioriteres, og vi anbefaler å ta utgangspunkt i en rekke eksisterende rapporter der en del områder allerede er registrert med store verneverdier. I tillegg må det startes en omfattende satsing på nye registreringer for å supplere disse rapportene. Hovedvekt må legges mot de prioriteringene som skogvernevalueringen har gitt, presiserer Håpnes.

Norges Naturvernforbund forventer også en betydelig økning i innspill på verneverdige områder fra skogeiersiden. Gamle og nye data må legges som et offentlig tilgjengelig biologisk grunnlagskart med potensielle verneområder på mer enn 10 % produktiv skog. Disse områdene må snarest mulig sikres gjennom et moratorium mot hogst eller andre ødeleggende naturinngrep.

- Vi forventer at alle parter som vil bidra til å gjøre skogbruket i Norge mer bærekraftig og miljøvennlig, vil medvirke aktivt i dette viktige arbeidet, konkluderer faglederen.