Du er her:

  • Nyheter
  • Statsbudsjettets miljøprofil - punkt for punkt

Foto: Jo Straube

Statsbudsjettet 2011:

Statsbudsjettets miljøprofil - punkt for punkt

Det var få store overraskelser på miljøfronten på neste års statsbudsjett. Positiv satsing på naturmangfold og kollektivtrafikk i byene, men fortsatt svak satsing på skogvern og de store utslippskuttene er satt på vent. Les vår miljø-oppsummering av statsbudsjettet på miljøsakene!

 

KLIMA  OG ENERGI

Energieffektivisering trenger betydelig mer støtte
Den økte satsingen på energieffektivisering er altfor liten til å utløse det store potensialet vi har for energieffektivisering. For å nå lavenergiutvalgets anbefaling, som er å redusere energiforbruket  i bygg med minst 10 TWh innen 2020, trenger vi til sammen 1,4 milliarder kroner i ekstra støtteordninger til energieffektivisering årlig. – Det er nå på høy tid at regjeringen følger opp anbefalingene både fra Lavenergiutvalget og andre rapporter om økt satsing på energieffektivisering. De 1,4 milliardene som trengs, kan finansieres med en økning i el-avgiften på 2 øre/kWh, sier Haltbrekken.

Avgiften på fyringsolje bør økes
Bruk av olje til oppvarming gir høye CO2-utslipp og kan enkelt erstattes med andre oppvarmingsløsninger. Regjeringen øker avgiften med litt over 8 øre/liter. For å få full fart i utfasingen av oljefyring bør avgiften økes ytterligere. I Sverige er den betydelig høyere. For å få avgiften opp på svensk nivå bør den økes til 150 – 200 øre/liter.

 

SAMFERDSEL

Mindre enn forventet til jernbane
Etterslepet i investeringer i jernbanen er i år på nesten 370 mill. kroner, når vi sammenlikner bevilgningene med Jernbaneverkets handlingsprogram. Det etterslepet øker til nesten 450 mill. kroner dersom dagens budsjettforslag blir vedtatt.

Sykkelveiene avspist
Satsingen på nye sykkelveier er også for svak, ifølge Naturvernforbundet. Med det framlagte budsjettet vil man kun ha bevilget 39 prosent av det som ble lovet i perioden 2010-2013. - Med så mye som 14 943 mill. kroner til veitiltak, hadde vi forventet at en større andel av skulle gå til sykkel- og gangveier enn dette, si er Haltbrekken.

Positivt med belønning for kollektivtrafikk
Belønningsordningen for kollektivtrafikk i de store byene skal ifølge Soria Moria 2 dobles. Med de hundre ekstra millionene i neste års budsjett er vi i rute for å greie dette målet innen 2013. - Dette vil gi oss store muligheter for å kutte forurensningen fra biltrafikken i store norske byer, er Haltbrekkens kommentar.

 

NATURMANGFOLD

Forsiktig satsing på truet natur – men skogvernet på stedet hvil

 

Den nye naturmangfoldloven slår fast at det er forbudt å utrydde arter. For å følge opp er det bevilget 10 mill. kroner, opp til 48 mill. til prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Dette er en bra, men svært forsiktig begynnelse. 

 

Det er i skogen naturmangfoldet er mest truet. Da er frys i skogvernmidler skuffende.  Når landsbruksdepartementet samtidig setter av betydelige midler til å subsidiere hogst der naturmangfoldet er høyest, områder som er vanskelig tilgjengelig, blir resultatet nedslående.


Rovvilterstatninger i feil retning
Naturvernforbundet har argumentert for at midler må flyttes fra erstatning for rovdyskader til målrettet forebygging for å få mer positive virkemidler på plass som både kan ivareta beitenæringen og bærekraftige rovdyrbestander. Budsjettet gjør det stikk motsatt. Erstatningene økes med nærmere 20 million, mens konfliktdempende og forebyggende tiltak reduseres med nesten sju millioner. Det er også bekymringsfullt at bekjempelse av miljøkrim ikke styrkes, ettersom rovdyr også er under press som følge av organisert krypskyting.

Flere positive tilløp
Det er positivt at det satses mer på marint vern og gjennomføring av vanndirektivet, og at bevilgningene til villaks og villrein holdes høye. At bevilgningene til forskning og miljøovervåking er øket med 5,5 prosent er viktig og bra. Mer forskning på rovdyr er også velkomment.ENERGI-  OG UTVIKLINGSARBEID

Mer til ren energi i utviklingsland
Naturvernforbundet er veldig fornøyd med dobling av midlene til ren energi i utviklingsland. Det er et sterkt fokus på enkle energiløsninger noe Naturvernforbundet i flere år har jobbet for. Men fortsatt går de store pengene til storskala energiproduksjon framfor energieffektivisering. Energieffektivisering og desentralisert energiproduksjon er raskere, billigere og mer miljøvennlig enn å øke produksjonen gjennom store vannkraftutbygginger.

 

MILJØGIFTER

Giftige sedimenter blir liggende?
Sediment- og grunnopprydding blir vesentlig redusert fra 2009-nivå, med henvisning til et "forventet lavere utbetalingsbehov i 2011". Dette rimer dårlig med at startskuddet nå går for selve oppryddingsfasen i de fylkesvise tiltaksplanene mot miljøgifter, og vil åpenbart svekke nye tiltak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.10.2010