Sundtoft provoserer «alle» med skuterslepp

Regjeringens hardkjør for å presse gjennom snøskuterliberalisering lenge før den har lovgrunnlaget på plass, vekker harme. – Ulovlig og udemokratisk, mener DNT, Norges Jeger og fiskeforening, Speiderforbundet og der som ellers finnes av natur- og friluftsorganisasjoner, samt Bondelaget, Bellona og flere andre .

Organisasjonene innkalte mandag til krisemøte, noe som kulminerte med et svært krast opprop:

«Sundtoft vil la 105 kommuner delta i et såkalt forsøksprosjekt der de selv kan tillate fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur. Men når alle kommuner som ønsker det kan bli med, når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt, og når det ikke finnes planer for evaluering… er det ikke lenger et forsøksprosjekt, men en fullskala endring av motorferdsel i natur under dekke av noe annet. Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne eller resten av det norske folk blir hørt …» (utdrag).

– Men hvorfor hamre løs på selve prosessen når regjeringen uansett vil innføre slik praksis som forsøket legger opp til?
– Måten dette gjøres på er i seg selv svært uryddig, men bidrar i tillegg til å sementere en framtidig  praksis som blir unødvendig hensynsløs, sier en oppbragt leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken, og legger til: – Ved å la alle som vil få lov til å innføre en praksis som bryter med eksisterende lovgrunnlag, misbruker  regjeringen  loven om adgangen til å iverksette forsøk i forkant av eventuelle lovendringer på det groveste. Så grovt at det fra tungt juridisk hold allerede er karakterisert  som ulovlig. – Fordi..?Forsøk over stokk og stein
Haltbrekken lister opp: – Fordi det er mange sider ved forsøket som verken er drøftet eller informert om. – Fordi dette innføres før kommunene har kartlagt naturmangfoldet og friluftsområder som det forutsettes at det skal tas hensyn til. – Fordi det ikke legges opp til evaluering slik et «forsøk» forutsetter. – Fordi kommunene slik forsøket er lagt opp ikke har forutsetninger for å avveie interessemotsetninger  på en kvalifisert måte. – Fordi det ikke sies noe om hvordan restriksjoner på fart mm skal håndheves. – Fordi også regjeringen vet at den praksisen som nå etableres på illegitimt vis, vil det være umulig å stramme inn på ved senere anledninger.

Tidligere leder i NJ&FF og statssekretær i MD, nå administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen oppsummerte det enkelt på møtet: – Selv norske statsråder må følge norsk lov. Denne fremgangsmåten er i strid med norsk lov.
FRIFO (Friluftsorganisasjonenes Fellesorganisasjon) tar nå saken videre inn mot stortinget, komiteer og enkeltpartier. Si ja til stille natur – signer opprop her: http://www.turistforeningen.no/stillenatur/