– Uansvarlig budsjett for klimaet

– Hvis dette statsbudsjettet blir vedtatt, fortsetter Regjeringen å styre Norge inn i en verden med voldsomme og ødeleggende klimaendringer. Klimaet trenger ei hel krisepakke. Det Regjeringen kom med i dag var ei pakke med plaster, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget

– I flere tiår har norske politikere vært klar over klimaproblemet og konsekvensene av det, men ikke vært i nærheten av å gjøre nok. Med dagens politikk vil vi fortsatt være milevis fra de utslippskuttene vi burde ha. Derfor er vi helt avhengig av at stortinget nå sørger for en krisepakke for klima, sier Ask Lundberg.

– Direkte uansvarlig!
Naturvernforbundet mener Regjeringen i statsbudsjettet for 2019 lukker øynene for kunnskapen vi har om konsekvensene av klimaendringer. Regjeringen anslår at utslippene av klimagasser vil avta med litt mer enn 7 millioner tonn CO2-ekvivalenter frem mot 2030 med dagens politikk. Det er 20 millioner tonn mindre enn Norges klimaansvar, ifølge rapporten Norway’s fair share.

– Dette er direkte uansvarlig. Regjeringen klarer heller ikke å synliggjøre hvilken klimaeffekt dette budsjettet vil ha. Dette er ikke i tråd med klimaloven, sier Ask Lundberg.

Statsbudsjettet kommer samme dag som FNs klimapanel la fram en rapport som tegner et alvorlig bilde av de pågående klimaendringene. Det må kuttes raskt og effektivt i alle land og sektorer om den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Utslippsbanene som vises til i Statsbudsjett er ikke i tråd med rapporten, og Norges mål og politikk i dag går mot over 3 grader oppvarming ifølge Climate Action Tracker.

– Oljen må bli liggende
Regjeringen foreslår ingen nevneverdige avgiftsendringer som gjør at det blir dyrere å forurense. Tvert imot blir det billigere å bruke strøm. Regjeringen setter også av mer penger til kartlegging av petroleumsressurser helt nord i Barentshavet.

– Denne oljen må bli liggende skal vi nå våre klimamål. Det er trist å se at til tross for enkelte positive klimasatsinger, som mer penger til regnskog og Enova, klarer virkelig ikke regjeringen å holde fingrene av oljefatet. Det er også kritikkverdig at de foreslår å redusere el-avgiften som skal stimulere til redusert energibruk. Redusert el-avgift vil gjøre det mindre lønnsomt å spare energi, noe som er helt nødvendig skal vi klare å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen, sier Ask Lundberg.

Behov for krisepakke
Sammen med organisasjonene Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Greenpeace ber Naturvernforbundet nå om et møte med statsminister Erna Solberg for å understreke alvoret i den situasjonen vi står i. Organisasjonene vil legge frem et forslag til krisepakke for klimaet.

Samferdsel
På samferdsel skal det brukes enorme beløp på naturødeleggende veibygging, som legger til rette for mer trafikk. Det skal brukes 18 milliarder kroner på å bygge nye riksveier, men det settes av bare 257 millioner til nye gang- og sykkelveier langs riksveiene, noe som er en reduksjon i forhold til årets bevilgning. Det er svært skuffende at regjeringen ikke vil støtte opp om sykkelen, som en svært miljø- og helsevennlig transportform.

Naturmangfold
I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det mer penger til enkelte poster, som marin forsøpling, villaks og bekjempelse av fremmede arter, mens det er reduksjon i postene til skogvern, vannforvaltning og friluftsområder. Samtidig står vi på stedet hvil i bevilgningene til vår mest utsatte natur, som prioriterte arter og utvalgte naturtyper, bevaring av viktige kulturlandskap og restaurering av myr. På den positive siden setter Regjeringen av mer penger til internasjonal havsatsing.

Vil du gjøre mer for naturen?

Bli medlem

– Natursatsingen uteblir i dette statsbudsjettet, og det er svært skuffende at midlene til skogvern går ned med 20 millioner kroner. De små lyspunktene blir dessverre altfor få, for den verdifulle naturen vår, sier Ask Lundberg.

Forbruk
Naturvernforbundet savner fortsatt en økt satsning på tiltak for å redusere forbruk, blant annet forslaget om fritak for merverdiavgift på reparasjon og utleie av klær, tur- og sportsutstyr, verktøy og elektronikk.

For ytterligere kommentarer
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729