Du er her:

  • Nyheter
  • Ytre høyre har ingen plass i miljøkampen

Ytre høyre har ingen plass i miljøkampen

Uttalelse vedtatt i sentralstyret til Naturvernforbundet 3. september 2021

Miljø- og klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor, derfor er en bred folkelig deltakelse avgjørende for å løse miljøproblemene. Vi er opptatt av å gjøre miljøkampen til en trygg arena for alle, med nulltoleranse for trakasserende adferd. Det er en grunnleggende verdi at alle skal behandles med respekt, uavhengig av sosial status, etnisk eller kulturell bakgrunn, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, alder, samlivsform, statsborgerskap, politisk tilhørighet og funksjonsevne. Vår organisasjon ønsker å reflektere mangfoldet i befolkningen og arbeider for god representasjon i kjønn, geografi, sosial bakgrunn og minoritetsbakgrunn blant både medlemmer, aktive og tillitsvalgte.

Naturvernforbundet er en bred, medlemsbasert og demokratisk miljøvernorganisasjon som arbeider for et samfunn som er godt å leve i for alle, og som kan bestå over tid. Naturvernforbundet støtter og respekterer urfolks rettigheter og anerkjenner samene som urfolk i Norge.

Politiske partier og grupperinger på ytre høyre fløy representerer standpunkter, holdninger og verdier som vi i Naturvernforbundet tar avstand fra. Kontakt og samarbeid med partier og grupperinger som står for rasistiske og høyreekstreme holdninger, bryter med våre prinsipper. Kontakt og samarbeid vil i tillegg kunne skade og svekke styrken i vårt forsvar for natur og klima.

Naturvernforbundet mener det er avgjørende at miljøbevegelsen ikke lar seg misbruke av ytre høyre til verken legitimitet eller rekruttering. Vi kjemper en annen kamp og med andre verdier og andre virkemidler.

Å opponere mot høyreekstreme partier og grupperinger er ikke å blande seg inn i partipolitikken, men det er tvert imot en viktig oppgave for en samfunnsaktør som Naturvernforbundet, som engasjerer alle samfunnslag i vår kamp for å redde klima og bevare naturen. Det handler om å tydeliggjøre våre grunnleggende holdninger, og om å stå opp mot verdier som er til hinder for en bred folkebevegelse og i strid med våre grunnverdier.

Naturvernforbundet oppfordrer alle som er engasjert i natur- og klimakampen, om å være oppmerksomme på ytre høyres forsøk på å fiske legitimitet hos miljøbevegelsen og gjennom motstandsbevegelser mot naturødeleggelse, og til å ta avstand fra dette.

Les også Naturvernforbundets begrunnelse for å trekke seg fra Motvind Norges arrangement 4. september 2021

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.09.2021