2 % av skogen vernet

Vi er ennå ikke halvveis til minimumsmålet om å verne 4,7 % av Norges produktive skogareal. Men med vern av 21 nye skogsområder i Nordland, går det sakte i riktig retning.

Austervefsna

Dette konstaterer en av pådriverne i Nordland og aktivist i Naturvernforbundet Jostein Lorås.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ønsket å frede 33 områder i Nordland, mens Miljøverndepartementet (MD) har vernet 21.

– De 12 områdene som ble utelatt fra denne vernerunden representerer et stort skår i gleden. De ligger alle i nedbørsfeltet til Vefsna, det siste store vassdraget som etter 40 års strid ble vernet av de rødgrønne i 2009. Men lokalpolitikere og Statskog ønsker å bygge ut sidevassdrag og fristille områdene rundt for hogst. Dessverre ga Miljøverndepartementet (MD) etter og har satt områdene på vent slik at de nå går ei høyst usikker framtid i møte, sier Lorås.      

– Skogvernet går sakte fram over og vi er ennå langt unna forskernes anbefalinger. I mens hogges gammelskogen og trusselen mot artene øker. Selv om store naturverdier er kjent, tar det lang tid før eventuelt vern er på plass. Derfor er utryddelsen av arter fremdeles et av vår tids største miljøproblem. Det vil det fortsette å være helt til takten og verneomfanget økes og til de aller viktigste områdene er satt øverst på prioriteringslistene, avslutter Lorås.

Jostein Lorås, mangeårig pådriver for vern av nordlandsnatur

Austervefsna i nordland

Fra Austervefsna, et av de utelatte områdene i verneplanen