En god dag for …

8. desember fikk Norges Naturvernforbund UNIs Miljøvernpris, samme dag som Naturvernforbundet i Rogaland mottok Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris. UNIs pris var i år på hele 300 000 kroner, mens fylkeslaget i Rogaland fikk 50 000 kjærkomne kroner, ved siden av en hubro i bronse.

– Dette er penger som betyr mye i vår sammenheng, og vi setter umåtelig pris  på en slik påskjønnelse, sa generalsekretær i Naturvernforbundet Jan Thomas Odegard da han takket for prisen. – Norges Naturvernforbund er snart hundre år gammel, og i denne tiden er det knapt et større område som er vernet uten at vi har spilt en viktig rolle, fortsatte han. – Og bare de siste par årene har vi fått gjennomslag for flere nye nasjonalparker, ny lov for Oslomarka og den viktige naturmangfoldloven. I en tid med nye utfordringer har vi også medvirket til Norges ambisiøse utslippsmål for klimagasser og den offensive rollen Norge har i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette gjelder også brobyggerrollen Norge har fått i forhold til i- og u-land takket være de store beløpene som Norge bevilger til globalt regnskogvern. 

Styret i UNI-stiftelsen begrunnet valget av prismottaker slik:
Norges Naturvernforbund fremstår som en seriøs, hardt arbeidende organisasjon og er en viktig premissleverandør i sentrale miljøsaker innen naturvern, energi, klima, samferdsel og forurensning. Forbundet fremstår som en aktør med godt dokumenterte synspunkter,men samtidig er forbundet en ”vaktbikkje” for det norske samfunn i miljøspørsmål. I motsetning til andre smalere miljøorganisasjoner, fremstår Naturvernforbundet med stor bredde og integritet.

 Naturvernforbundet er i dag en naturlig høringsinnstans som er sentral i de fleste fora der miljøspørsmål blir debattert. I en kommersialisert verden med sterke markedskrefter, ivaretar Naturvernforbundet norske interesser på en glimrende måte.

Forbundet er kontinuerlig tilstede på de arenaer der det er avgjørende at et nøytralt og balansert budskap i miljøsaker kommer frem. Dette både i forhold til viktig naturvern, energi og kraftutbygging og klimaspørsmål.

(Les hele begrunnelsen pdf)

 Rogaland fylkeskommune begrunnet tildelingen sin med det lokale Naturvernforbundets solide og godt forankrede arbeid med å ta vare på natur og miljø i vid forstand. Det ble også lagt vekt på at Naturvernforbundet i flere tiår har engasjert seg i saker over hele fylket.

Tidligere i høst fikk naturvernaktivisten og landsstyremedlem i Naturvernforbundet Kjell Derås,, sammen med Arvid Jåma, ”Trøndersk Natur- og Miljøpris” på 10 000 kroner. Derås fikk prisen for sitt brede naturvernengasjement gjennom mange år og for alliansebygging mellom natur- og miljøbevegelsen og samiske organisasjoner.