Riksrevisjonen kritisk til regjeringens klimapolitikk

Riksrevisjonen kom i dag med klar kritikk av regjeringens innsats. – Regjeringen må ta konsekvensen av denne kritikken og følge opp med en klimapolitikk som gjør at utslippene går ned, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Riksrevisjonen er særlig kritiske overfor Olje- og energidepartementet (OED). Utslippene av klimagasser i oljeindustrien er nesten doblet siden 1990. Riksrevisjonen kritiserer OED for ikke å gjøre egne vurderinger, men følge oljeselskapenes vurderinger av hva slags klimaløsninger som er mulige.

Miljøverndepartemenet må få mer makt
–  Oljeindustrien har alt for stor makt i klimapolitikken. Vi støtter Riksrevisjonens vurdering av at Miljøverndepartemenet må gis større makt i oppfølgingen av klimapolitikken i stedet for et sektordepartement som Olje- og energidepartementet, sier Haltbrekken. Naturvernforbundet har lenge vært bekymret for klimapolitikken. Utslippene har siden 1990 økt med åtte prosent, mens det vi trenger er storstilte utslippskutt.

–   Riksrevisjonen sier at virkemidlene i klimapolitikken er utilstrekkelige for å nå målene om kutt i 2020. Nå må det sterkere lut til for å sikre at regjeringen følger opp anbefalingene om en styrket klimapolitikk, sier Haltbrekken. Norge er svært avhengige av å kjøpe kvoter fra utviklingsland for å nå Kyoto-avtalen. Riksrevisjonen påpeker at effekten av disse kvotene er usikre.

Større klimakutt må tas i Norge
–   Når Riksrevisjonen stiller spørsmål ved effekten av norske kvotekjøp, må konsekvensen bety at større kutt tas i Norge, sier Haltbrekken. Riksrevisjonen peker også på at den store utslippsveksten fra oljeindustrien gjør at utslippene per produsert enhet har gått kraftig opp de siste årene.

–     Norsk oljeproduksjon er like skitten som den var for 20 år siden, konstaterer Haltbrekken.

 

Riksrevisjonen har også sett på Enovas arbeid 

Riksrevisjonen har i tillegg gjennomført en egen undersøkelse av Enova som viser at Enovas resultater ikke er i nærheten av målene som er satt. Målet om 18 TWh fornybar energi og energisparing innen utgangen av 2011, er langt unna.

– Det er tydelig at dagens apparat ikke holder mål, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Norges Naturvernforbund. Han understreker at arbeidet med fornybar energi og energieffektivisering må styrkes.

Riksrevisjonen påpeker at Enova fokuserer på store brukere og tiltak. – I byggsektoren er det et enormt potensial for energisparing. Her det er mange små tiltak som kan gi store resultater. På dette området er ikke Enova tilstrekkelig, sier Johnson.