Stoltenberg vil øke klimagassutslippene med 40 prosent

Statens vegvesen har gjennomført et utredningsarbeid som viser at ny firefelts E 18 på strekningen Langangen–Grimstad (Telemark–Aust-Agder) vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. I går kunngjorde regjeringen at den vil ha det alternativet som gir den største utslippsøkningen.

– Det er en skandale at regjeringen med viten og vilje går inn for et veialternativ som de vet gir en kraftig økning i utslippene av klimagasser. Dette er i strid med alle fagre mål om å kutte utslippene. Her går man med viten og vilje inn for en utbygging som øker utslippene, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Både Statens vegvesens analyse og en kvalitetssikringsrapport fra Metier og Møreforsking viser at det valgte alternativet har en elendig samfunnsøkonomi, med tap på flere milliarder kroner.
– Når både klimahensyn og samfunnsøkonomi tilsier at dette veialternativet er elendig, blir regjeringens valg vanskelig å forstå. Naturvernforbundet vil fortsette kampen for en mer fornuftig samferdselspolitikk slik at planene for E 18 endres, sier Haltbrekken.

Dagens E 18 kan rustes opp med midtrekkverk slik at møteulykkene reduseres. Noen steder kan det være nødvendig å legge om traseen over kortere strekninger. I tillegg kan økt satsing på kollektivtrafikk i området redusere utslippene med 14 prosent istedenfor en stor økning. Dette alternativet er også utredet.

– Midtrekkverk og økt satsing på kollektivtrafikk vil gjøre at trafikksikkerheten blir minst like bra som på en firefeltsvei. I tillegg er det mye billigere, slik at en mye større del av veinettet kan utbedres og sikres for samme beløp. En slik løsning gir også færre naturinngrep og mindre nedbygging av arealer, sier Haltbrekken.

– Det er skremmende at regjeringen ikke velger en løsning som er bra for både klima, natur, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi. Regjeringen velger her bevisst det motsatte, avslutter Lars Haltbrekken.