Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok utredningen fra Statens vegvesen Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i dag.

Rapporten viser at det ikke hjelper å bare bygge ut kollektivtrafikken:

– Transportetatene er tydelige på at dersom vi legger til rette for både kollektivtrafikk og biltrafikk i storbyområdene, vinner bilen. Det er en viktig erkjennelse, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Rapporten fra etatene skal danne grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014–2023. Den nye transportplanen tar sikte på å nå Norges mål om reduksjon av klimagassutslipp fram til 2020. Det mener Naturvernforbundet er svært lite ambisiøst.

– Den nye transportplanen må baseres på langt mer ambisiøse reduksjoner i klimagassutslipp enn det som er skissert fram til 2020. Det er stor enighet om at målet for 2020 bare er et lite skritt i retning av et klimavennlig samfunn, påpeker Haltbrekken.

Utredningen viser også at dersom alle bilreiser på under 3 km heller foregår til fots eller med sykkel, vil det redusere veitransportens klimagassutslipp med bare 3 prosent.

– Dette viser oss at vi må ha fokus også på mellomlange og lange reiser. Motorveiutbygging i og mellom byområdene må erstattes av veiutbedringer og sikkerhetstiltak samt kraftig satsing på jernbanen. Vi må også innse at det må bli dyrere å forurense, påpeker Haltbrekken.

Haltbrekken viser til Tyskland, der persontransporten med bil ble redusert med 1 prosent i perioden 2002–2008, mens bruken av jernbane er økt med 17 prosent.

– Dette viser at det er mulig. Samferdselsministeren og fiskeri- og kystministeren må sørge for at den neste transportplanen tar miljø- og klimautfordringene på alvor og prioriterer framtidas transportløsninger, ikke fortsatt asfalt og eksos. Planen må bli et verktøy for å bygge nullutslippssamfunnet, avslutter Lars Haltbrekken.