Advarer mot oljekappløp i nord

I dag undertegnes avtalen om delelinja i Barentshavet mellom Norge og Russland. – Undertegnelsen av delelinjeavtalen må ikke bli starten på et oljekappløp mot nord, advarer leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken.

Forhandlinger mellom Russland og Norge

– Hvis Norge virkelig ønsker en miljøforsvarlig forvaltning av disse havområdene, kan ikke vi være de som rusher til og presser ut det som måtte finnes av olje og gass i området. Naturverdiene i området er dårlig kartlagt. Derfor må regjeringen gjennom forvaltningsplanen for Barentshavet sikre at disse verdiene kartlegges bedre, sier Haltbrekken.

Haltbrekken viser også til at klimatrusselen krever at noen land må la sin olje og gass ligge under bakken.
– Klimaproblemet bør i seg selv være en tilstrekkelig grunn for at norske myndigheter lar potensielle olje og gassressurser være i fred i havområdet, sier han.

 I dag går også høringsfristen for det faglige grunnlaget til den kommende forvaltningsplanen  for havområdene i nord. Klima og forurensningsdirektoratet skriver følgende i sin høringsuttalelse om de nye havområdene Norge får som en følge av delelinja:

I området som ligger langs 50 km kystbeltet vil en anta at dette området også er særlig verdifullt og sårbart med samme begrunnelse som for Finnmark vest og Finnmark øst. I nordlige deler fortsetter iskant og polarfront og samme begrunnelse vil gjelde som for svart område i kartet. Før eventuell åpning av andre deler (ikke nær kyst eller iskant/polarfront) i området bør det gjøres grundig kartlegging og vurderinger av miljørisiko og beredskap. Områdene ligger langt fra etablert, operativ beredskap, og det vil eventuelt være behov for å utvikle spesialløsninger tilpasset store transportavstander.

–  Norge har i flere år påvirket Russland til å utarbeide forvaltningsplaner for sine havområder på linje med de planene vi utarbeider i Norge. Enigheten om delelinja må brukes til å forsterke dette arbeidet, ikke ødelegge det gjennom et kappløp hvor målet er å få tatt opp oljen og gassen fortest mulig, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundets syn om oljevirksomhet i Barentshavet deles av miljøorganisasjoner på russisk side. I en uttalelse gitt ut av Northern Coalition, som består av de store miljøorganisasjonene på Kola, sier organisasjonene i dag at de er mot petroleumsutvinning i Barentshavet