Jubler for Lofoten-vedtak

Lørdag gikk årsmøtet i Oslo Arbeiderparti enstemmig inn for varig vern mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Dette er fantastiske nyheter fra et av de største fylkeslagene i Arbeiderpartiet. Nå håper vi resten av partiet følger samme progressive og miljøvennlige vei som Oslo AP, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

Det var Espen Barth Eide, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, som la frem forslaget for årsmøtet. I uttalelsen som ble vedtatt står det blant annet: «Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.»

– Vedtaket fra Oslo Arbeiderparti vil ha stor betydning når saken skal opp på nytt på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Her har virkelig Oslo AP meislet ut det som burde bli hele partiets politikk. Spørsmålet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet er lakmustesten for partienes miljøtroverdighet, sier Lundberg. 

I forkant av årsmøtet varslet leder i Oslo AP, Frode Jacobsen, i VG at fylkeslaget burde vrake det såkalte kompromisset som landsmøtet i 2017 gikk inn for. På landsmøtet gikk Arbeiderpartiet inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for petroleumsvirksomhet, mens de avventet havområdene utenfor Vesterålen og Senja. For en uke siden gjorde fylkeslagene i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal lignende vedtak som Oslo AP. I Nord-Norge er motstanden stor, og Troms AP har vedtak mot å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet, det samme har alle lokallagene i Arbeiderpartiet i Lofoten, og flere av lokallagene i Vesterålen og på Senja.

– Vi har hele veien sagt at det landsmøtet vedtok var alt annet enn et kompromiss – det var tvert imot å gi oljeindustrien de områdene de hadde mest lyst på, til tross for stor lokal motstand, nærhet til viktige fiskefelt og store biologiske verdier, sier Lundberg.

– Når Støres eget fylkeslag går inn for å vrake landsmøtestandpunktet, er det sterke signaler til Støre. Frem til nå har Arbeiderpartiet vært på feil side av historien i denne saken – vårt håp er at det nå vil snu, avslutter Lundberg.
 

Under følger uttalelsen i sin helhet

Vern Lofoten, Vesterålen og Senja

I 2014 opplevde Norge det mest dramatiske oljeprisfallet i moderne tid som gjorde at flere titalls tusen mistet jobben. I kjølvannet av denne oljekrisen og et globalt fokus på fornybarsamfunnet har blant annet Norges Bank anbefalt Statens pensjonsfond utland å trekke seg ut av olje og gass. Et startskudd for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja betyr at vi må binde opp ressurser i en industri preget av stor risiko og usikre fremtidsutsikter.

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til naturinngrep i et av verdens mest sårbare havområder som blant annet er et av våre viktigste gyteområder for fisk. Å sette i gang petroleumsvirksomhet her vil true naturmangfoldet og fiskeriene i området. Vi mener at det langsiktige hensynet til fiskeressursene skal veie tyngre enn de kortsiktige ønskene til oljeindustrien.

Et for stort fokus på petroleum står i direkte konflikt med satsing på eksisterende næringer og fornybar energi i Nord. I denne landsdelen finnes det mange fremtidsrettede næringer som kan bestå langt inn i framtida og skape tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser som vi heller burde satse på. I Kunnskapsinnhentingen som ble gjennomført av den rødgrønne regjeringen ble det anslått at petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne generere mellom 400 og 1100 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø. Til sammenligning er det i dag over 6500 arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv, i Lofoten, Vesterålen og Senja alene. Dette er arbeidsplasser vi ikke er villig til å risikere, for noen hundre i petroleumsvirksomheten.

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forenlig med Norges internasjonale klimaforpliktelser. Det er viktig at Norge fører en politikk som støtter opp om klimaforliket og enigheten fra klimatoppmøtet i Paris. Petroleumssektoren er den største utslippssektoren i Norge, og bidrar årlig med over 31 % av norske CO2-utslipp En rapport fra SSB viser dessuten at det vi vil kunne gi globale utslippsreduksjoner å la norsk olje bli liggende. Da bør vi starte med å frede de mest sårbare områdene våre for petroleumsvirksomhet.

I møte både med de internasjonale klimamålsetningene, og usikkerheten i markedet, må Norge øke takten i overgangen til nullutslippssamfunnet. Arbeiderpartiet kan ikke være partiet som går i front for store naturinngrep i sårbare områder.

Konsekvensutredning er ikke kunnskapsinnhenting, det er å starte prosessen med åpning av havområde for petroleumsvirksomhet. Vi har brukt flere millioner kroner på forvaltningsplaner og kunnskapsinnhentinger i området. En konsekvensutredning er kun startskuddet for åpning av et område for petroleumsvirksomhet.

Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.