Styringsdokumenter for Naturvernforbundets internasjonale avdeling

Her kan du se de overordnede dokumentene som ligger til grunn for arbeidet til Naturvernforbundets internasjonale avdeling.

Vår internasjonale strategi

Naturvernforbundet ønsker å sette dagsorden og være en sentral bidragsyter på de temaene vi arbeider med. Derfor definerer vi i denne strategien noen få områder hvor vi ønsker å bygge egen kompetanse, i økende grad involvere organisasjonen i Norge, og hvor vi vil prioritere innsatsen i det internasjonale arbeidet.

Innenfor hvert program skal vi se sammenhenger mellom prosjektsamarbeid ute, internasjonalt politikkarbeid, nasjonalt policyarbeid og organisatorisk forankring i Naturvernforbundets arbeid i Norge.

I Naturvernforbundets nasjonale arbeid er det prioritert å ivareta naturmangfoldet og å hindre farlige klimaendringer. Denne prioriteringen ligger også til grunn for den internasjonale strategien for perioden 2011-2020.

De prioriteringer og valg som gjøres i denne strategien skal oppfylle følgende kriterier:

1. Naturvernforbundet skal se miljø og utvikling i sammenheng også internasjonalt. Gode miljøløsninger skal kombineres med ivaretakelse av menneskerettigheter og lokale, juridisk definerte rettigheter til naturressursene.

2. Naturvernforbundets internasjonale arbeid skal støtte organisasjoner og nettverk som vi mener har potensiale til å sikre bred og demokratisk deltagelse i befolkningen og gjennomslag i nasjonal og internasjonal miljøpolitikk.

3. Naturvernforbundets internasjonale arbeid skal fokusere på tema og geografiske områder og arbeidsmetoder hvor Naturvernforbundet har særlig faglig kompetanse.

4. Naturvernforbundets internasjonale arbeid skal arbeide med tema som er relevant for Naturvernforbundets arbeid i Norge, for samarbeidsorganisasjonenes arbeid og for organisasjonenes arbeid med internasjonale miljøregimer.

Last ned vår internasjonale strategi her.

Etikk og antikorrupsjon

De fleste landene hvor Naturvernforbundet har partnersamarbeid har krevende politiske utfordringer, lav grad av åpenhet og deltakelse fra sivilt samfunn i beslutningsprosesser, samt korrupsjon. Naturvernforbundet har fokus på disse temaene og har utviklet rutiner for å håndtere denne typen utfordringer.

Vårt internasjonale arbeid er bygget på åpenhet og gjensidig tillit med våre partnere. All informasjon rundt prosjektvirksomhet og finansiering er allment tilgjengelig for alle involverte parter. De konkrete prosjektene skal utvikles i samarbeid og samråd med lokalsamfunn gjennom våre partnere.

Naturvernforbundet har også utviklet etiske retningslinjer og en anti-korrupsjonsstrategi som gjelder for det internasjonale arbeidet, samt for organisasjonen for øvrig. Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Det kan også være for egen virksomhets gevinst. Nesten alle de land og regioner Naturvernforbundet er engasjert i kommer dårlig ut på Transparency International sin korrupsjonsindeks. Naturvernforbundet skal etablere prosjekter der risikoen for korrupsjon er lav i utgangspunktet. Alle partnere gjøres kjent med Naturvernforbundets anti-korrupsjonsstrategi, og et punkt om motvirkning av og sanksjoner ved korrupsjon er også med i alle partnerkontrakter. Utfordringer rundt korrupsjon diskuteres på partnerbesøk.

Last ned våre etiske retningslinjer og antikorrupsjonsstrategi her.

Likestillings- og kjønnsstrategi

Naturvernforbundets visjon, nedfelt I vår internasjonale strategi, er å styrke våre lokale partnerorganisasjoner og vår nasjonale og internasjonale innflytelse, posisjon og aktiviteter. Denne strategien kan bare gjennomføres hvis man tar hensyn til kjønnsaspektet når man arbeider med natur- og miljøvern. Derfor har Naturvernforbundet innarbeidet et kjønnsperspektiv i alle aspekter av vårt arbeid, for å finne de virkningsfulle tiltakene for å bistå mennesker som lever med miljøutfordringer. Dette gjøres både direkte gjennom organisatorisk kapasitetsbygging og assistanse til våre partnerorganisasjoner, og indirekte ved å underbygge våre partneres muligheter til å nå befolkningen i sine land og argumentere for sine rettigheter. Miljøtiltak og forebygging av mulige miljøkatastrofer påvirker menn, kvinner, jenter og gutter på ulike måter, og alle tiltak, programmer og prosjekter som Naturvernforbundet gjennomfører vil forsøke å ta hensyn til forskjellene.

Last ned vår likestillings- og kjønnsstrategi her (engelsk).