Nettverk og utvalg

Naturvernforbundets nettverk og utvalg er viktige i naturvernarbeidet og mange engasjerte medlemmer legger ned mye arbeid her.

Vassdragutvalget

I arbeidsprogrammet for 2022 – 2024 står det blant annet at Naturvernforbundet skal:

– Skape faglige møteplasser gjennom nettverk og utvalg

– Opprette uformelle, mest mulig selvorganiserte nettverk for tillitsvalgte og frivillige på tvers av de ulike leddene i organisasjonen, med fokus på aktuelle tema.

– Opprette en gruppe i Naturvernforbundet som skal gi råd til klima- og miljøsaker og samisk natur- og kulturgrunnlag.

– Styrke kompetansen i organisasjon vår på rekrutering, mangfold og inkludering gjennom å spre kunnskap, bygge nettverk og tilby skolering.

– Naturvernforbundet skal frem mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. For å ha legitimitet i debattene om natur og miljø er det avgjørende at vi er mange og at medlemsmassen og våre aktive speiler befolkningen.

Naturvernforbundet har i dag syv utvalg:

Vassdragsvernutvalget 
Fiske- og oppdrettsutvalget 
Skogutvalget
Gruveutvalget
Jordbruksutvalget
Energiutvalget
Klimautvalget

I tillegg ble det på landsstyremøtet i november 2022 oppnevnt et Samepolitisk råd.

Noen utvalg fungerer som faglige diskusjonsarenaer og bidrar med innspill til politikkutforming, mens andre utvalg hjelper til i arbeidet med konkrete saker i samarbeid med lokal- og fylkeslag eller der vi ikke har aktive valg. Andre bidrar også inn i sentrale prosesser som å skrive utkast til høringsuttalelser og tilsvarende. Ansatte i organisasjonen bidrar med koordinering og til å fasilitere arbeidet i utvalgene.

På landsstyremøtet 11. – 12. juni 2022 ble utvalgene formelt oppnevnt for landsstyreperioden, og de fikk alle et felles, oppdatert mandat. På møtet i november ble klimautvalget opprettet som nytt utvalg.