Nettverk og utvalg

Naturvernforbundets nettverk og utvalg er viktige i naturvernarbeidet og mange engasjerte medlemmer legger ned mye arbeid her.

Vassdragutvalget

I arbeidsprogrammet for 2022 – 2024 står det blant annet at Naturvernforbundet skal:

– Skape faglige møteplasser gjennom nettverk og utvalg

– Opprette uformelle, mest mulig selvorganiserte nettverk for tillitsvalgte og frivillige på tvers av de ulike leddene i organisasjonen, med fokus på aktuelle tema.

– Opprette en gruppe i Naturvernforbundet som skal gi råd til klima- og miljøsaker og samisk natur- og kulturgrunnlag.

– Styrke kompetansen i organisasjon vår på rekrutering, mangfold og inkludering gjennom å spre kunnskap, bygge nettverk og tilby skolering.

– Naturvernforbundet skal frem mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. For å ha legitimitet i debattene om natur og miljø er det avgjørende at vi er mange og at medlemsmassen og våre aktive speiler befolkningen.

Naturvernforbundet har i dag seks utvalg:

Vassdragsvernrådet  
Fiske- og oppdrettsutvalget 
Skogutvalget
Gruveutvalget
Jordbruksutvalget
Energiutvalget

Noen utvalg fungerer som faglige diskusjonsarenaer og bidrar med innspill til politikkutforming, mens andre utvalg hjelper til i arbeidet med konkrete saker i samarbeid med lokal- og fylkeslag eller der vi ikke har aktive valg. Andre bidrar også inn i sentrale prosesser som å skrive utkast til høringsuttalelser og tilsvarende. Ansatte i organisasjonen bidrar med koordinering og til å fasilitere arbeidet i utvalgene.

Landsstyret skal på møtet 11. – 12. juni diskutere et forslag til oppdatert mandat for utvalgene, og alle utvalgene skal oppnevnes og oppdateres med nye og eksisterende medlemmer. Det kan også bli diskusjoner om etablering av nye utvalg eller endring av nåværende

Landsstyret skal også vedta et oppdatert mandat for utvalgene.