Du er her:

  • Oppland
  • Nyheter
  • Nytt prosjekt kartlegger ulovlige avfallsplasser i fylket

Foto: Bård Løken

Nytt prosjekt kartlegger ulovlige avfallsplasser i fylket

Naturvernforbundet i Oppland har mottatt midler fra Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland til gjennomføring av et prosjekt om kartlegging av ulovlige avfallsplasser i Oppland. Prosjektet er tenkt gjennomført i 2009 - 2010.

Behovet for kartlegging - Mye avfall fanges ikke opp av etablerte innsamlingsordninger, men ender opp som forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger. Resultatet er miljøulemper som redusert trivsel, og fare for forurensning.

Aktuelle områder for kartlegging - Kartleggingen i Oppland skal konsentreres om såkalte "villfyllinger". Områder som er særlig utsatt for ulovlig dumping av avfall er gjerne langs veger, vassdrag og bekkedaler. Andre steder kan være nedlagte grustak, brakkområder og utkanten av industriområder.

Naturvernforbundet i Opplands prosjekt kan bidra til å kartlegge omfanget av problemet og få fokus på ulovlig avfallshåndtering. Det er kommunene som er forurensningsmyndighet på dette området, og prosjektet må i neste omgang følges opp med konkrete ryddeaksjoner og eventuelt pålegg fra kommunens om opprydding.

Prioriterte kommuner i prosjektet
• Hadeland: Lunner, Jevnaker
• Gjøvikregionen: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land
• Valdres: Etnedal, Nord-Aurdal Sør-Aurdal, Vestre Slidre
• Gudbrandsdal: Sel, Skjåk
• Lillehammerregionen: Gausdal
Av disse er Lunner, Østre Toten og Vestre Slidre særlig aktuelle pga. planlagt forvaltningsrevisjon på avfallsområdet.

Naturvernforbundet i Oppland har vært i kontakt med kommunene for å informere om prosjektet og innhente opplysninger om mulige problemområder.

Kommunene er positive til og inneforstått med at Naturvernforbundet i Oppland gjør en kartlegging av ulovlige avfallsplasser i deres enkeltkommuner.

Vi ønsker også kontakt med landbruks- og næringsorganisasjoner i dette arbeidet. I tillegg ønskes tips fra allmennheten om steder som bør kartlegges.

Bakgrunn
Vi har innhentet erfaringer fra arbeid gjort av vårt nabofylkeslag, Naturvernforbundet i Buskerud, som i de seinere åra på eget initiativ har jobbet med å kartlegge ulovlige avfallsplasser fra private og fra industri i sitt fylke. Takket være mye frivillig innsats ble det avdekket mange ulovligheter på området. Fylkesmyndighetene i Buskerud tok tak i problematikken og det ble mediaoppslag, bla. i Dagsrevyen. Vi håper situasjonen er bedre i vårt fylke.

En viktig del av arbeidet går ut på å bruke flyfoto-databaser som http://www.norgeibilder.no/, hvor man særlig leter etter større mulige avfallskonsentrasjoner spesielt etter veger, i industriområder og vassdrag m.m. Etter å ha pekt ut områder verdt å se nærmere på, reiser en deretter på befaring og rapporterer eventuelle funn av ulovlige avfallsplasser og forurensningsfare til kommunene, Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og eventuelt Statens Forurensningstilsyn.
Artikkelen "Søppelkriminalitet gir flere tusen ulovlige fyllinger i Norge", belyser temaet.

Kontaktperson og prosjektansvarlig

: Fylkessekretær Ole Morten Fossli, 974 83 205. Forurensningsansvarlig i de enkelt kommunene kan også kontaktes.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2010