Du er her:

Påklager kraftlinjevedtak

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oppland har sammen sendt klage på NVEs vedtak om konsesjon til Eidsiva Nett AS på bygging av ny 132 kV ledning Raudalen - Beito og Beito transformatorstasjon. - Det foreligger ikke tilstrekklige samfunnsmessige behov til å forsvare vedtaket, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

Han understreker at saken har en viktig prinsipiell side. - Ikke bare i Beitostøl- og Raudals-området, men generelt må framtidig utvikling skje uten at det legges til rette for ytterligere økning i strømforbruket. Vi registrerer at søknaden begrunnes med forventet økt belastingsutvikling. Da tar man i liten grad inn over seg de alvorlige klimautfordringene vi står overfor.

- Hvis vi fortsetter å legge til rette for et stadig høyere strømforbruk, bidrar vi til økte klimautslipp samtidig som det åpner for planer om ytterligere nedbygging av norsk vassdragsnatur.

Istedenfor utvidet tilførselskapasitet bør Eidsiva i samarbeid med andre aktører bidra til å innføre tiltak for å redusere strømforbruket og dermed behovet for ny linjeinfrastruktur, skriver Naturvernforbundet i sin klage og fortsetter slik:

Nasjonale myndigheter må stille krav til bedre energiutnyttelse i alle samfunnssektorer, spesielt ved oppføring av nye bygg. NVE må også stille tilsvarende krav ved konsesjonsbehandling av ny linjeinfrastruktur for å sikre redusert belastningsutvikling og samtidig vurdere infrastrukturbehovet ved et framtidig redusert energibehov. Vi er redd for at tilrettelegging for å øke overføringskapasiteten kan påvirke motivasjonen for energisparing i negativ retning i en tid hvor konsekvenser av klimaendringer bør motivere samfunnet til det motsatte, bl.a. for å innfri nasjonale mål om redusert energibruk.

Avslutningsvis minner organisasjonen om at FNs klimapanel regner energieffektivisering som et av de viktigste klimatiltakene og henviser til Norges Naturvernforbunds rapport ’En kWh spart er bedre enn en kWh produsert’.