Du er her:

  • Oppland
  • Nyheter
  • Påminnelse til Naturvernforbundet i Oppland sitt årsmøte 15. og 16. mars 2019
vinter

Oppland bilde.

Påminnelse til Naturvernforbundet i Oppland sitt årsmøte 15. og 16. mars 2019

Program for dagen og årsmelding 2018

Invitasjon til årsmøte i Naturvernforbundet i Oppland 15-16. mars 2019

Sted: Beito grendehus, Øyangsvegen 9. Beito

PROGRAM

 Fredag 15.3

18.00: Frammøte

19.00 Middag

20.30: Åpent møte med foredrag, Torodd Lybeck om fosser i Valdres

Sosialt samvær

Lørdag 16.3

08.00: Frokost

09.30: Møtestart– Velkommen ved leder

Konstituering

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og 2 medl. til å underskrive protokoll

Årsmelding og regnskap, gjennomgang og godkjenning

Arbeidsprogram og budsjett, gjennomgang og godkjenning

Saker framlagt for årsmøtet.

Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite, samt 2 landsmøtedelegater

Tema: Vindkraft: Faglig innledning ved xx, Naturvernforbundet

12.00-13.00: Lunsj

13.30- 16.00: Tur langs Vinda, organisert av Naturvernforbundet i Valdres. Ta med turklær og sko

16.00 Avslutning

Påmelding til Paul Lindviksmoen, paulgelind@gmail.com Tlf 995 50 886, evt Kjetil Bjørklund Tlf 900 78987, innen 3. mars. Gjør rede for om du kommer fredag og ønsker middag og overnatting, eller om du kommer på lørdag.

Hjertelig velkommen

Styret i Naturvernforbundet i Oppland

 

 

ÅRSMELDING FOR 2018

Årsmøtet

Årsmøtet ble holdt på Glomstad, Tretten 10.3. 2018.

 

Fra styret møtte Paul Lindviksmoen, Kjetil Bjørklund, Elin Hansebråten og Bjørn Frøsaker.  

Fra lokallag møtte:

Gjøvik, Toten, Land: Tore Røbergshagen, Kristine Heistad
Lillehammer:              
Heidi Kristoffersen, Kjersti Swendsen, Arne Chr.Stryken
Valdres:                     
Ole Morten Fossli
Gausdal:                    
Håvard Kleiven
Gran og Lunner:         Øyvind Trondsen

 

Valgk.             Svein Tore Jensen*
Gjest.              Maren Esmark*

(*uten stemmerett)

 

Ved siden av vanlige årsmøtesaker hadde vi følgende innslag:

Hilsen fra Maren Esmark, Generalsekretær i Naturvernforbundet

Fagtema: Villrein og utbyggingspress, Markagrense for hyttebygging i fjellet.

 

 

Styret

Fylkeslaget har hatt følgende styre:

Kjetil Bjørklund (leder og landsstyremedlem)

Kristine Heistad (nestleder)

Heidi Kristoffersen (styremedlem)

Paul Lindviksmoen (styremedlem)

Elin Bolette Hansebråten (styremedlem og nettsideansvarlig)

Bjørn Frøsaker (styremedlem og sekretær)

 

Varamedlemmer har vært: Tore Røbergshagen og David Helbæk

Valgkomité: Thomas Klevmark, Svein Thore Jensen og Magnus Nygård.

 

Revisor: Det ble bestemt at vi skulle bytte tjenester med lokallaget i Lillehammer. Årets regnskap er ikke revidert. Det har vært ført slik at hver transaksjon på bankens konto er spesifisert direkte i regnskapet. Det har kun vært xx belastninger utover bankgebyrer, og det finnes bilag for hver belastning. De er gjennomgått av styret, og regnskapet med bilag og kontoutskrifter legges frem for årsmøtet til godkjennelse.

 

 

 

VIRKSOMHET IHT. ARBEIDSPROGRAM

Organisasjon

Vi har aktive lokallag i Jevnaker, Gran–Lunner, Gjøvik-Toten-Land, Valdres, Gausdal, Lillehammer og Nord-Gudbrandsdal. Det har vært betydelig kontakt med de fleste lokallag gjennom perioden, mest på e-post og telefon, men også gjennom møter. Inntrykket er at det har vært varierende, men jevnt over god, aktivitet i lokallagene.

Vi har også videreført vår deltagelse i Forum for Natur og Friluftsliv - Oppland (FNF). Bjørn har vært NVOs medlem i FNFs styre.

Bruken av NVOs nettside har tatt seg opp gjennom perioden, og er nå inne på et riktig spor. Face book-kontoen brukes stadig mer, til spredning av informasjon og deling av viktig materiale. Fylkeslaget har vært representert ved Kjetil på samtlige landsstyremøter i Naturvernforbundet  

Per 1. februar 2019 var medlemstallet 1000. Ved forrige årsskifte var det (1.1.2017. 937).

I perioden har vi hatt 5 styremøter, med gjennomgående godt frammøte. Det har også vært utstrakt kommunikasjon via e-post og telefon.

Naturen – livsgrunnlaget vårt

Vi har arbeidet for at naturmangfoldet skal komme høyt på agendaen i diverse plan- og utbyggingssaker. Det er levert høringsuttalelser om følgende saker med dette for øyet:

  • Årsmøteuttalelse om trasevalg for ny E6 forbi Lillehammer
  • (her er det flere)

FNF-Oppland har også avgitt et større antall uttalelser som vi har støttet. (Se deres årsrapport www)

Vi har videre hatt flere leserinnlegg og kronikker relatert til mangfold i naturen, hovedsakelig i OA og GD. Temaer har vært rovviltforvaltning, vassdragsnatur, veibygging og trusselen mot naturmangfold generelt. Vi har også deltatt og holdt innlegg i møter, som:

  • Møte med KMD om villrein og hyttebygging knyttet til innsigelsesbehandlingen av kommuneplanens arealdel, Nord-Fron kommune.
  • Møte med KLD om utbygging i Vinda

Vi har uttalt oss i media om flere saker, bl.a. avfallsrydding langs Mjøsa, forsøpling i Øvre Otta ved Pollvatnet, etablering av utsalg for brukte møbler hos IKEA, og forurensningssituasjonen i Mjøsa knyttet til brannen i avløpsrenseanlegget på Skreia.

Når det gjelder arbeidet mot kraftutbygging i Vinda, ble det xx kunngjort at konsesjonssøknaden for utbygging av Vinda-vassdraget ble avslått. Dette ble kunngjort av lederen for Stortingets Energi og Miljøkomite, Kjetil Kjenseth, ved Stampefossen i Vinda med godt oppmøte. Leder i Naturvernforbundet i Valdres, Fred Kuyper, Generalsekretær i NNV, Maren Esmark og Ole Morten Fossli fra FNF i Oppland takket på vegne av Naturvernorganisasjonene. Vi har hatt et godt og fruktbart samarbeid både med Naturvernforbundet sentralt og lokallaget i Valdres, som gjør en stor innsats for å mobilisere lokal motstand. Et hovedmoment i vår motstand har vært mangelfulle konsekvensutredninger for naturmangfoldet. Dette har vist seg å være et problem i en lang rekke utbyggingssaker.

NVO var medarrangør med Dokka deltaet Nasjonale Våtmarks senter og Ornitologisk forening i Oppland av den årlige fugledagen i Dokka deltaet den xx. April. Om lag xx deltakere møtte fram.

Grønt skifte

Bjørn og Paul møter for FNF i programkomiteen for seminaret under festivalen Friluftsliv for Alle på Raufoss, som vi ser som både et naturgledearrangement og et viktig forum for debatt om spørsmål knyttet til natur og friluftsliv. I 2018 hadde seminaret tittelen xx?

Det har også vært skrevet flere leserinnlegg gjennom året, bl.a om arealplanen til Nord-Fron kommune og hyttebygging, samt

Grønt skifte har også vært et underliggende premiss i transportrelaterte saker, som planleggingen av ny E6.

Miljøvennlig hverdag

 

På dette området må vi nok erkjenne at innsatsen kunne vært større. Innsatsen som er lagt ned i seminaret Friluftslivet – en selvfølge i framtiden? (omtalt ovenfor) må likevel sees som et viktig ledd i dette arbeidet, med fokus på det enkle friluftslivet. Også i andre aktiviteter relatert til Grønt skifte er det hele tiden et underliggende og uttalt premiss at forbruket må reduseres og bli mer bærekraftig.

En slagkraftig, grønn folkebevegelse

Det har vært et godt og fruktbart samarbeid med noen av lokallagene i konkrete saker, som Vinda-saken, E6-utbyggingen, fjellgrense for hyttebygging og vindkraft.  Facebook-kontoen har vært brukt aktivt for å vekke interessen for naturvernspørsmål. Hjemmesiden har også vært mer brukt enn tidligere, uten at det er gjort undersøkelser om hvor mange som er innom den.

Vi har ikke i tilstrekkelig grad lykkes i å nå ut til ungdom, med tanke på engasjement og rekruttering.

Økonomi

Økonomien er svært god og bør gi rom for mer arbeid for naturvernet.

ANNET

Det har vært arbeidet med utgivelse av et jubileumshefte som skal ta for seg historien vår gjennom 50 år. Dette arbeidet har tatt – og vil ta – noe lenger tid enn opprinnelig forutsatt. Arbeid med å gjennomgå arkivene, som er deponert på Opplandsarkivet er igangsatt.

Styret