Du er her:

  • Oppland
  • Nyheter
  • PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NATURVERNFORBUNDET I OPPLAND 2018
Vinter

Trolsk vinterstemning.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NATURVERNFORBUNDET I OPPLAND 2018

Årsmøtet ble gjennomført 10. mars på Glomstad gård på Tretten.

 

Til stede på møtet:

NVO:                         Paul Lindviksmoen, Elin Hansebråten, Kjetil Bjørklund og Bjørn Frøsaker

Gjøvik Toten Land:    Tore Røbergshagen og Kristine Heistad
Lillehammer:            Heidi Kristoffersen, Kjersti Swendsen og Arne Chr. Stryken
Valdres:                     Ole Morten Fossli
Gausdal:                    Håvard Kleiven
Gran & Lunner          Øyvind Trondsen

Valgkomite.:               Svein Tore Jensen
 

Gjest fra Norges Naturvernforbund: Maren Esmark

 

Styreleder Kjetil Bjørklund ønsket velkommen.

Årsmøtet vedtok at alle som møter har stemmerett.

Dagsorden ble godkjent.

Valgt til møteleder: Kjetil Bjørklund, referent: Bjørn Frøsaker, signering av protokoll: Tore Røbergshagen og Kjersti Swendsen. 

 

ÅRSMELDING

Møteleder gjennomgikk årsmeldingen.  

I forbindelse med Kjønnås minikraftverk i Ringebu orienterte Ole Morten om den siste utviklingen i saken. Søknaden om utbygging som NVO tidligere har engasjert seg i, ble innstilt avslått av NVE og avslått av fylkeskommunen. Den ble anket, anken ble igjen avslått av fylkeskommunen og er nå oversendt OED.

På spørsmål om arkivering av fylkeslagets dokumenter orienterte Maren om lagringsverktøyet de bruker sentralt. Fylkeslaget har en harddisk der våre siste års dokumenter er lagret.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

 

REGNSKAP

I forbindelse med at FNF Oppland sitt regnskap ble skilt ut fra vårt, oppsto en dissens om regnskapskontorets utgifter. Dette er betalt i 2017 og saken er avsluttet. Overskudd på kr 57237,14 legges til egenkapitalen.

Hver enkelt transaksjon på bankens konto er spesifisert direkte i regnskapet. Det har kun vært 13 belastninger på konto utover bankgebyrer. Det finnes bilag for hver belastning. Styret mener dette er så oversiktlig at det kan legges fram for årsmøte urevidert. Vi har ikke revisjonsplikt. Årsmøte hadde ingen merknader til regnskapet.

Årsmelding med regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

HILSNING FRA GJEST

Maren Esmark hilste årsmøte med å poengtere at både Miljøministeren og leder av Olje og Energikomiteen kommer fra Oppland. NNV har god økonomi, 15% medlemsøkning og har nå en kvinneandel på 50,2 %.

 

ARBEIDSPROGRAM

Naturen – livsgrunnlaget vårt

For at vi i programmet synliggjør at vi skal ha stor fokus på fritidsbebyggelse føyes det til etter: ”Arbeide for at det tas behørig hensyn til naturmangfoldet i utbyggings- og arealplaner, herunder også vegprosjekter” og før: ” NVO vil støtte opp under lokallagenes arbeid…”.

Arbeide for at det velges bærekraftige utbyggingsløsninger for fritidsbebyggelse basert på helhetlige overordnede planer

Miljøvennlig hverdag.

Plast bør nevnes spesielt i eget punkt Forslag: Som nytt andre strekpunkt føyes til.

Arbeide for redusert bruk av plast.

En slagkraftig, grønn folkebevegelse.

På bakgrunn av at fylkene skal slå seg sammen, ble det foreslått et nytt punkt:

Med utgangspunkt i ny regionstruktur, innlede diskusjoner med fylkeslaget i Hedmark med tanke på framtidig samarbeid.

Fremlagt forslag til arbeidsprogram ble deretter enstemmig vedtatt med årsmøtets endringer.

 

BUDSJETT

Postboksleie er avsluttet og overdratt til FNF. Inngående post skal overføres til sittende leder.

Det føres opp utgifter til arbeid med rekruttering på kr. 20000,-

Budsjett tas til etterretning.

 

UTTALELSE

Kommuneplan E6 Vingrom – Ensby. Enstemmig vedtatt.

 

VALG

Valgkomiteen, ved Svein Tore Jensen foreslo følgende:

•          ·         Kjetil Bjørklund           (leder, 1 år)

•                    Heidi Kristoffersen      (ny, 2 år)

•          ·         Kristine Heistad           (ny, 2 år)

•          ·         Tore Røbergshagen      (varamedlem, 1 år)

•          ·         David Helbæk,            (varamedlem, 1 år)

Alle ble valgt med akklamasjon.

•          ·         Vi velger ikke tredje vara.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg.

Paul Lindviksmoen, Bjørn Frøsaker og Elin Bolette Hansebråten.

Styret konstituerer seg sjøl.

Valgkomite: Årsmøtet gjenvalgte enstemmig Svein Tore Jensen, Thomas Klevmark og Magnus Nygård.  

Revisor: Ola Åsnes bla valgt.

Landsmøtedelegater: Kristine Heistad og Bjørn Frøsaker.

Landsstyre-representant. Kjetil Bjørklund, Vara Kristine Heistad.

Hvis det oppstår en situasjon der ingen av de valgte kan møte, vil Heidi bli spurt. Det forutsettes godkjenning av Landsstyret hvis det skjer.

Referent

Bjørn Frøsaker

 

På årsmøtet ble det også holdt foredrag av Maren Esmark, om miljøvenlig hverdag.

Marit Vorkinn fra Fylkesmannen i Oppland, snakket om villrein under press fra hytteutbygging og ferdsel.

Ole Morten Fossli fra FNF Oppland, snakket om behovet for marka- og fjellgrenser for hyttutbygging


                                                            

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.04.2018