Du er her:

Reinens leveområder truet?

Arealplan for Ringebu.Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 Naturvernforbundet i Oppland vil kommentere et par forhold som gjelder villreinens leveområder.

Når det gjelder sone 1, villreinens leveområder, skal det ifølge forklaringen til sonekartene ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor området. Vi merker oss at kommuneplanen avviker fra dette prinsippet ved å gå inn for nytt areal til fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål ved Skjerdingen. Dette oppfatter vi å være i klar strid med retningslinjene som er gitt i Regional plan for Rondane – Sølnkletten, og anmoder Ringebu kommune om å unngå uthuling av disse.

Det nevnes i planen også 6 hyttetomter i Venåsen. På tross av at tomtene ligger innenfor villreinens leveområde (sone 1), er det foreslått å opprettholde byggetillatelse på disse. Dog må byggetiltak behandles som dispensasjonssaker, om vi forstår planutkastet rett. Vi finner en slik praksis merkelig, hvor en nærmest gir forhåndsgaranti for at dispensasjon vil bli gitt. Dersom ikke tomtene allerede er solgt til privatpersoner med byggeplaner, mener at tillatelse til bygging på disse tomtene må kunne trekkes tilbake.

Vi stiller også spørsmål ved om det er nødvendig å ha maskinpreparerte skiløyper innenfor det nasjonale villreinområdet, når vi vet at denne typen tiltak sannsynligvis utgjør et stort uromoment for villreinen, kanskje særlig på ettervinteren, en kritisk periode for reinens eksistens og velbefinnende.

Tiltak i Buffersona, sone 2

I sone 2, Buffersona, skal det ifølge retningslinjene ikke tillates nye hyttefelt ut over de som er godkjent i tidligere planer, og heller ikke fortetting av eksisterende felt. I et område som strekker seg fra Dynjefjell i nordvest til Klinkenberg i sydøst, har imidlertid kommunen valgt å flytte grensa mellom Buffersona og Utviklingssona nordover og østover, med begrunnelse i topografiske forhold og eksisterende bebyggelse. Konsekvensen – og særlig når kommunen har foreslått ny hyttebebyggelse innenfor det som i dag er Buffersone - vil uansett bli økt press med mennesker og trafikk nærmere opp til villreinens leveområder, noe teksten i planforslaget viser at kommunen er fullt ut innforstått med. Vi ser ikke at kommunens begrunnelse for dette forslaget er akseptabel. Selv om det i dag er bebyggelse innenfor området, må målet være at en ikke skal øke presset på villreinens leveområder, men heller redusere det, der det er mulig. I denne sammenhengen er det også verdt å merke seg at Regional plan for Rondane – Sølnkletten fikk sin endelige utforming etter betydelig tautrekking mellom kommunene på den ene siden, og fagfolk og verneinteresser på den andre. Det er lite tilfredsstillende at Ringebu kommune nå synes å ville uthule det kompromisset som planen er, og som fagmyndighetene før den ble vedtatt mente ville gi for svak beskyttelse av villreinens leveområder.   

Samme innvendinger gjelder naturligvis også for de 31 tomtene for spredt bebyggelse som er lagt inn i buffersonen for villreinens leveområder. Det framgår at tomtene ikke kan bebygges med hjemmel i gjeldende plan. Da virker det merkelig å åpne for bebyggelse i ny arealdel, etter at Regional plan for Rondane – Sølnkletten i mellomtiden er trådt i kraft.

Vi anmoder om at Ringebu kommune avstår fra å uthule bestemmelsene i Regional plan for Rondane – Sølnkletten på den måten som det synes å være lagt opp til.