Du er her:

VIKTIGE MILJØVALG

Nordmenns energiforbruk pr. person er blant de høyeste i verden. Et allerede høyt og økende energiforbruk fører til store naturinngrep, irreversible naturødeleggelser og omfattende klimagassutslipp.

Igjen øker presset på utbygging av vannkraft, også i de vassdrag som er vernet. NVE har liggende over 700 søknader om konsesjon på utbygging av vasskraft, deriblant Rostenutbyggingen i Lågen.  I tillegg er det i Oppland planer om større kraftutbygginger i Nedre Otta og ved Vinstra, samt 19 småkraftverk.  Enkelte av de politiske partiene mener at vassdrag som tidligere er varig verna i Norge, nå må tas opp til vurdering for utbygging på nytt. Teknologi for småkraftverk har blitt «hyllevare» og det er minimal kontroll på utbygging av småkraftverk.  Vi har ingen oppdatert samlet plan for de vassdrag som ikke er vernet i Norge.  Dette fører til en bit for bit utbygging av vassdrag som ingen ser konsekvensen av.

 

Vår olje- og energiminister har de siste ukene uttalt at vi bare står ved begynnelsen av oljealderen i Norge.  Hans klare politiske budskap er at han vil intensivere oljeletingen. Norsk olje skal tas opp til siste dråpe fordi den er «renere» enn annen olje og skaffer oss store inntekter. Klimaeffektene av dette gir store konsekvenser for resten av verden og de fattigste landene får lide mest. 

 

All utbygging av fornybar energi, enten det er vindmølleparker, vassdragsutbygging, bølgekraft eller annet medfører naturinngrep, arealforbruk og endringer av landskapet.  Det må derfor komme en samlet plan for all utbygging av fornybar energi slik at den kan gjøres mest mulig hensiktsmessig og til minst mulig skade for naturen.  Utbygging av fornybar energi må brukes til å fase ut fossil energi, ikke for at kraftselskapene skal tjene penger.

 

Naturvernforbundet mener at vårt totale energiforbruk må ned. Det er et enormt potensiale for energieffektivisering og mindre sløsing med strøm i Norge.  Videre må strøm brukes på riktig måte.  Elektrisitet er høyverdig energi og bør bare brukes til formål som krever høy energikvalitet.  Blant annet bør elektrisitet ikke brukes til oppvarming av bygg. Både næringslivet, det offentlige og private kan på ulike måter bidra til å redusere energiforbruk og miljøutslipp. Myndighetene bør belønne energisparing og avgiftsbelegge det motsatte i stor grad.

 

Kommunene bør gå i bresjen som pådrivere for energieffektivisering og bedre bruk av energi. Det kan tas i bruk mange virkemidler for å oppnå dette.  Det krever engasjerte politikere som prioriterer disse sakene.  F.eks. kan man få fortgang i utfasing av oljefyrer ved å avgiftsbelegge dem, pengene utbetales igjen når ny miljøvennlig oppvarming er installert. Alle kommuner sine bygninger bør gjøres mest mulig energieffektive.  F.eks. er vannbåren varme basert på bioenergi en god måte å varme opp bygninger på.  Enova sin rolle bør styrkes slik at flere finner økonomi i å skifte ut vinduer, etterisolere bygninger og igangsette andre energisparende tiltak. 

 

Det nærmer seg valg.  De personene som blir valgt til å sitte i fylkesting og kommunestyrer vil få stor betydning for riktig energisatsning og vern av norsk natur i årene fremover.  Det må en kraftig kursomlegging til hvis Norge skal overholde sine forpliktelser i forhold til å redusere global oppvarming og utarming av biologisk mangfold.  Vær med på å stemme fram miljøheltene! Godt valg!

 

 

Naturvernforbundet i Oppland

Heidi Kristoffersen

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.08.2011