Du er her:

Bilder fra aktiviteter i Naturvernforbundets utvalg

Bilder fra aktiviteter i Naturvernforbundets utvalg.

Naturvernforbundets utvalg

Naturvernforbundets utvalg inviterer nye medlemmer

Naturvernforbundets utvalg er viktige i vårt naturvernarbeid og mange engasjerte medlemmer legger ned mye arbeid i våre utvalg. Som det står i arbeidsprogrammet: «Nettverka og utvala i Naturvernforbundet skal vere ein ressurs for arbeidet i organisasjonen».

Naturvernforbundet har i dag seks utvalg:

 • energiutvalget
 • fiske- og oppdrettsutvalget
 • gruveutvalget
 • jordbruksutvalget
 • skogutvalget
 • vassdragsvernrådet.

Noen utvalg fungerer som faglige diskusjonsarenaer og bidrar med innspill til politikkutforming, mens andre utvalg hjelper til i arbeidet med konkrete saker i samarbeid med lokal- og fylkeslag eller der vi ikke har aktive lag. Andre bidrar også inn i sentrale prosesser som å skrive utkast til høringsuttalelser og tilsvarende. Ansatte i organisasjonen bidrar med koordinering og til å fasilitere arbeidet i utvalgene. 

Landsstyret skal på møtet 11. - 12. juni diskutere et forslag til oppdatert mandat for utvalgene, og alle utvalgene skal oppnevnes og oppdateres med nye og ekstisterende medlemmer. Det kan også bli diskusjoner om etablering av nye utvalg eller endring av nåværende.

Landsstyret skal også vedta et oppdatert mandat for utvalgene. Utkastet kan du lese her

Ønsker du å være med i et utvalg eller å foreslå noen, så kan dette sendes via dette skjemaet

I arbeidsprogrammet for 2022 – 2024 står det blant annet at Naturvernforbundet skal:

 • Skape faglige møteplasser gjennom nettverk og utvalg
 • Opprette uformelle, mest mulig selvorganiserte nettverk for tillitsvalgte og frivillige på tvers av de ulike leddene i organisasjonen, med fokus på aktuelle tema.
 • Oppretta en gruppe i Naturvernforbundet som skal gje råd i klima- og miljøsaker kring samisk natur- og kulturgrunnlag.
 • Styrke kompetansen i organisasjon vår på rekruttering, mangfold og inkludering gjennom å spreie kunnskap, bygge nettverk og tilby skolering.
 • Naturvernforbundet skal fram mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. For å ha legitimitet i debattene om natur og miljø er det avgjørende at vi er mange og at medlemsmassen og våre aktive speiler befolkningen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.05.2022