32 områder registrert verneverdige etter Markaloven

På oppdrag fra Fylkesmannen har SWECO registrert natur- og friluftsverdier i 32 områder i Marka. Dette er de første områden som vurderes for vern etter Markaloven. DE fleste forslagene stammer fra NOAs registrering av Markas siste eventyrskoger.

Registreringen er delt opp i to: Biologisk registrering og en teknisk anlagt registrering av ulike indikatorer på friluftslivsverdier, som måles på punkter i et rutenett og gis ut som gjennomsnittsverdier for hvert enkelt område.

Undersøkelsen er meget skjematisk, og fanger etter NOAs mening ikke opp områdenes opplevelsesverdi. Dette skyldes ikke SWECOs praktiske registrering, men den registreringsmetodikken som er lagt til grunn.

Imidlertid er konklusjonen klar: Alle de 32 områdene har kvaliteter som kvalifiserer til vern etter Markaloven, 23 av områdene kvalifiserer også til vern etter naturmangfoldloven. NOAs kritikk av rapporten (som er på 508 sider!) blir lagt ut på NOAs hjemmesider i uke 5.

Aktuelle lenker: