Anker ambassade-dom

Sammen med Aksjon Vern Husebyskogen og flere lokale aktører har NOA vedtatt å anke saken om bygging av USA-ambassade i Husebyskogen til Lagmannsretten. Tingretten tok ikke hensyn til vårt viktigste argument om at saken ble kjørt gjennom uten lovpålagt konsekvensutredning.

Hovedspørsmålet er om kommunen og Fylkesmannen hadde rett til å vedta utbyggingen uten at konsekvensutredning (KU) var foretatt. I følge reglene skulle slike utredninger også presentert alternative plasseringer på et like godt utredningsgrunnlag som Husebyskogen.

NOA finner det merkelig at retten konkluderer at dette ikke hadde noe å si for utfallet av prosessen i bystyret, all den tid saken ble vedtatt med en utbryterstemmes overvekt. De må være grunn til å anta at flere av politikerne ville stemt mot utbyggingen, dersom det i en KU framkom like gode eller bedre alternativer.

Mer prinsippielt mener NOA at kommunen ikke har rett til å godkjenne slike planer, før utredning er foretatt. Dersom stat og kommune vinner fram med sine synspunkt, kan de i realiteten ha funnet en ”oppskrift” på å kjøre gjennom store utbygginger utenom den omstendelige KU-prosessen. I tillegg dreier saken seg om tap av friareal og kvaliteten av erstatningsområder.

Aksjon Vern Husebyskogen har startet en storstilt innsamling av penger, både for å dekke egen advokat, men også for å stille sikkerhet for at vi kan bære motpartens sakskostnader, dersom vi skulle lide tap også i Lagmannsretten. Se deres hjemmeside.