Årsmøte i Naturvernforbundet i Asker – 2022

Årsmøte fra kl 19.00. til ca kl 20.00 Etter årsmøtet, ca. kl 20.00: Restaurering av Abbortjernmyr ved Øystein Røsok

Mer om årsmøtet blir publisert på Askers nettsider

Årsmøte i Naturvernforbundet i Hurum og Røyken er avholdt

Innkalling og årsmøtepapirer blir sendt ut til alle medlemmer i Asker elektronisk.

Medlemmer som ikke har registrert e-postadresse kan sende melding til NiA

Etter årsmøtet, ca kl. 20 er det åpent møte:

Øystein Røsok fra Statsforvalteren i Oslo og Viken holder foredrag om:
Restaurering av Abbortjernmyr, Vardåsen i Asker

 

Abbortjern er en del av Oppsjømyrene naturreservat vernet i 1981.

Formålet med fredningen er å bevare et rikt myrområde med meget interessant og variert vegetasjon med flere sjeldne arter.

NiA har tidligere hatt dugnader der og ryddet og tettet gamle dreneringsgrøfter på myra vest for tjernet. For 7-8 år siden gjennomførte Fylkesmannen/SNO en tilbakeføring av området, og all skog ble fjernet med hogstmaskin og grøftene ble tettet. Formålet var å legge bedre til rette for myrarter, bla. Myrflangre. 

Etter dette er det satt ut Myrflangre på myra.