ÅRSMØTET 2023.

Årsmøtepapirene fra Naturvernforbundet i Nes.

230215 Årsmøteprotokoll signert.pdf

Naturvernforbundet i Nes (NiN)

Årsmelding for perioden 1.1.2022 til 31.12.2022

Årsmøte

Årsmøte ble avholdt digitalt 16.02.2022.

Styret, revisor, valgkomité

Styret har i perioden bestått av

leder: Karin Irene Olsen

sekretær: Thor Barkvoll

kasserer: Liv Tove Thorgersen

styremedlem: Martin Bjerke

styremedlem: Arvid Gjæringen

styremedlem: Geir Sjøli

styremedlem: Marie Landmark

revisor: Børge Thinn og

valgkomité: Simen Hansen.

Det har vært avholdt 7 ordinære styremøter.

Medlemmer

Naturvernforbundet i Nes teller per 31.12.2022 134 medlemmer. Det er 2 færre enn 31.12.2021.

Økonomi

I 2022 endte vi med et overskudd på kroner 21 163,46.

Utvikling i lagets egenkapital:

31. desember 2021: 32 136,09 kroner

31. desember 2022: 53 299,55 kroner

• Miljøpolitisk arbeid

Perioden har til tider vært preget av stor aktivitet. Det ble arrangementer, høringsuttalelser, innspill i lokalmediene og oppfølging av diverse varsler om uregelmessigheter i utmark.

Vi har fulgt opp

—- dumping av avfall ved Rånåsfoss

—- kantsonen ved en bekk i Skogbygda som ikke ble ivaretatt (ble hogt ut)

—- kantsonen ved bekk ved Rød fikk bestå gjennom vår inngripen

—- opparbeidet skogsbilvei ved Finholtsjøen uten tillatelse

—- veibelysning fra Arnestads minne til Nes Kirke

—- planer om utbygging av sørlige del av Grindermåsan

—- høringsuttalelser, særlig for kommuneplan 2022-34 (saker om hyttefelt ved Langvatn og ved Finholtsjøen, boligbygging på Solåsen og spredt boligbygging i LNF-områder) og for kommunedelplanen for E16 Kongsvinger-E6

Geir Sjøli orienterte om fangstgroper i Skogbygda.

• E16:

Mange ekstraordinære møter i forbindelse med vårt arrangement «Seminar om fremtidsrettet veiutbyggging» 2. februar i Lillerommen.

Arrangementet ble meget vellykket. Det ble både strømmet og lagt ut på nett.

Vi fortsatte med arbeidet mot Nye Veier og deltok både på NVs«folkemøte» og «dialogmøte».

• Klesbyttedagen: gjennomførte vi den 25. mars.

• Slåttekurset på Veset: vi var medarrangør 30.juli.

• Kantslåttprosjekt: I NNVs kantslåttprosjekt har NiN sammen med Hordaland fylke og Rogaland fylke blitt valgt til å delta som pilotområde. Arbeidet har begynt.

• Prosjekt «Blomster og bier overalt»:

—-Vi har gitt ut heftet «Slåtteenger, insekter og etablering av eng». Det ble trykt opp 500 eksemplarer, derav ca 300 allerede er distribuert.

—-Vi har levert frø til frøbiblioteket på Årnes bibliotek.

—-Karin Olsen har holdt foredrag om slåtteeng på biblioteket.

—-Det har vært praktisk arbeidet med skjøtsel av de tre engene, som vi har etablert tidligere.

• Høringer:

Vi har sendt følgende høringsuttalelser:

—- Forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel på Glomma, Vorma og andre

vassdrag, Nes kommune, Viken, sak22 /588 («vannscootersaken»)

—- Kommunedelplan E16 Kongsvinger – E6

—- Kommuneplan 2022 – 2034

—- Kommunedelplan for klima, energi og miljø

—- Sagstusjøen hyttefelt – detaljregulering

Lokallaget har deltatt på følgende arrangementer

Karin Olsen deltok på landsmøte 22-24. april i Hamar, på et landstyre-møte 10-12. juni (som vara) og på et stort styremøte i NOA 20. september.

Brårud, 4/1 – 2023

Karin Irene Olsen