Artsmangfold ved Stintevja i Fet

NOAs lokallag i Fet har kartlagt amfibier og andre arter i Stintevja, ved Svingen stasjon, i forbindelse med anleggsarbeider for gang- og sykkelvei. Lokallaget ønsker at byggingen skal berøre dyrelivet i evja minst mulig. Under kartleggingen ble det blant annet observert både blodrød høstlibelle og spissnutefrosk, begge artene er rødlistet.

Rapporten fra kartleggingen kan leses her:

Rapport, Stintevja i Fet

Blodrød høstlibelle