Bevar slåttemark med NOA

Ca en tredjedel av de rødlistede artene i Norge er knyttet til kulturlandskapet. Et landskap som har endret seg drastisk de siste 50 årene. Lokallagene i NOA bidrar til å skjøtte flere enger i Oslo-området, og dermed skape gode leveområder for disse artene.  

slåtteng

I arbeidet med å skaffe mat til husdyra om vinteren ble alle tilgjengelige arealer utnyttet. Dette skapte semi-naturlige enger som ikke ble sådd eller gjødslet, men likevel jevnlig skjøttet og holdt åpne. Denne skjøtselen skapte økosystemer med stor variasjon av plantearter, og med dette fulgte en stor variasjon i insektarter, og igjen rovdyr og fugler på insektene. 

Med effektiviseringen av landbruket etter krigen forsvant de tradisjonelle slåtteengene. Såing av enger, gjødsling og tyngre maskiner endret engene drastisk. De semi-naturlige engene en kritisk truet naturtype (artsdatabanken) og ca en tredjedel av alle de rødlistede artene i Norge knyttet til dette kulturlandskapet (artsdatabanken).

Interessen for både enger og engplanter er økende. Det er flere organisasjoner i Osloområdet som vedlikeholder slåtteenger. Blant lokallagene våre i NOA driver flere med slått. I både Asker og Oslo kan du bli med på slått nå i august. Dette er både lærerikt og gøy! 

10.08.2023 – Slått på Ulsrudengen med Naturvernforbundet i Oslo Sør

16.08.2023 – Myrslått med ljå på Svensrud

23.08.2023 – Slått og raking, Syverstadsbråten i Asker

25.08.2023 – Kurs i sliping av ljå på slipestein

26.08.2023 –Slåttekurs på Huseby

Du kan også kjøpe Naturvernforbundet i Nes sitt hefte om slåttemarker i NOAbutikken.