Bli med på artsjakt med NOA!

Er du turglad og vil være med å begrense flatehogstene i Oslomarka? Mange mennesker som bor rundt i Oslomakas 19 kommuner reagerer på ødeleggelsene alle flatehogstene fører med seg. Ofte er det ens egne nærområder som blir berørt. Ta kontakt på skogsaker@noa.no for å bidra i artsjakten.

Bakgrunn
Naturen i Oslomarka er i under sterkt press fra skogbruket. Skogbruket gjennomfører flere hundre flatehogster i Oslomarka hvert år. Flatehogstene ødelegger både naturverdier og opplevelsesverdier i Marka. Det viser seg at også at truede arter går tapt.

Mange tror at Markaloven har vernet Oslomarka, men slik er det ikke.  Av hensyn til skognæringen ble skogbruket ikke regulert gjennom Markaloven. Den viktigste faktoren i naturforringelsen i Marka får derfor uforstyrret fortsette virksomheten regulert av Skogbruksloven (en næringslov) ved Markaforskriften. Når en flatehogst blir vedtatt av kommunen, blir reglene i forskriften som skal beskytte natur og naturopplevelse ikke vesentlig vektlagt. Og Naturmangfoldloven er dessverre for vag til at NOA kan ha særlig nytte av den i sine klager.

Når NOA klager på et kommunalt vedtak om flatehogst, går saken til behandling hos Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen, og ikke hos Miljøvernavdelingen. Slik sitter skogbruket med “bukta og begge endene” når kontrovesielle hogstsaker skal avgjøres.

Hva kan gjøres?
Både skognæring og forvaltingsmyndighet er pålagt å ta hensyn til forekomster av truede arter (CR, EN og VU) etter Rødlista, når disse finnes innenfor eller rett utenfor hogstområdet. Problemet er at informasjon om truede arter ikke finnes, eller er svært mangelfull. For å bøte på dette hullet i kunnskapsgrunnlaget, har NOA de siste månedene gått på artsjakt i områder som skal hogges. Gjennom flere saker har vi vist at funn av truede, rødlistede arter stopper eller reduserer omfanget av flatehogstene. Truede arter er funnet ved 6 av de siste 8 artsjaktene, og funn av slike arter har i seg selv en stor verdi.

Utfordringen er at det gjennomføres flere hundre flatehogster i Oslomarka hvert år. Selv ikke alle de fineste og mest interessante naturskogene som skal flatehogges, får NOA sjekket. For å bøte på dette lanserer NOA nå et opplegg for jakt på truede arter etter Rødlista.

Opplegget for artsjakt
NOA inviterer alle som vil bidra til å beskytte naturen i Oslomarka, medlemmer eller ikke, til å delta. Hvor mye du vil delta er opp til deg, du tar turen ut når det passer. Noen ganger er NOA i ditt område og inviterer deg med. Forløpet under tar utgangspunkt i at man vet lite eller ingenting om skogsmiljø og skogsarter. Er du blant dem som kan mye om dette, kanskje biolog, kan du gjøre slik du pleier. Appen vil antagelig uansett være god å ha.

Opplegget er kort som følger (grundigere beskrivelse/opplæring vil bli gitt):
1.    NOA behandler informasjonen om alle hogster som skal utføres i Marka, og publiserer et hogstkart for hver hogst med potensiale for truede arter, på Dropbox.
2.    Du logger deg på Dropbox og laster ned hogstkartet direkte til en app på din smarttelefon. Når du er ute i området som skal hogges vil appen/kartet vise deg om du er innenfor eller utenfor hogstområdet. Har du ikke smarttelefon kan det likevel være mulig å delta dersom du på annen måte kan bestemme hvor du befinner deg. Fotoapparat med gps er da en fordel.
3.    Når du er i hogstområdet leter du igjennom området etter døde liggende stokker/trær og fotograferer disse i appen. Så kikker du under stokkene og ser etter poresopp (kjuker). Finner du slik sopp fotograferer du også denne og tar en artsprøve.
4.    Når du er ferdig med artsjakten i et område, laster du opp bildene til Dropbox med appen.
5.    Når bildene er lastet opp til Dropbox vil NOA gå igjennom funnene og bestemme hvilke funn som en fagbiolog må se nærmere på.
6.    Når en truet art er bekreftet funnet i- eller nær ved hogstområdet vil funnet bli publisert i Artsdatabanken og NOA vil i eget navn påklage kommunens hogstvedtak, eventuelt varsle kommunen dersom hogstvedtak ennå ikke er gjort.

Når snøen ligger dyp i Oslomarka er ikke tiden den beste for artsjakt. Det er mulig å finne truet poresopp med snødekt mark sålenge stokken ikke er dekt av snø. Snødybden varierer mellom områder, og vi forsetter jakten der det er mulig til vi ser det blir for vanskelig. Så kommer våren om ikke så lenge.

Ta kontakt på skogsaker@noa.no