Bygging på deler av tomten til Statens Senter for epilepsi

Det gjelder to steder, det skogkledde området mellom Lindelia og Vallerveien og den syd-vestlige delen av Solbergåsen. Hva angår det første, så ligger det an til at store deler av denne grønne lungen må vike for boliger. Altså en typisk fortsatt bit-for-bit nedbygging av Bærum. Vi skrev dette i vår høringsuttalelse til reguleringsplanen:

Bekkestua, 08.09.2009

Høringsuttalelse til reguleringsplan for del av G. F. Henriksens vei 23, Statens Senter for epilepsi

Vi takker for det tilsendte høringsdokumentet med tre alternativer til bebyggelse på de to delområdene.

Da vi sendte inn våre merknader til igangsatt planarbeid for Statens spesialsykehus for epilepsi, Solberg gnr. 5 bnr. 1 og 8, dvs. de aktuelle områdene, minnet vi om følgende punkt i vedtaket da Miljømelding 2007- 2010 ble behandlet av Kommunestyret 20. juni 2007:

”Rådmannen utarbeider en plan for hvordan vi kan bevare de gjenværende grøntområder innenfor byggesonen fra videre utbygging. Spesiell vekt skal legges på grøntområder som er viktige som friluftsområder for befolkningen”. Oppfølgingen av vedtaket finner vi under pkt. 2.2.1 Miljø i Handlingsprogram 2009-2012. Der heter det at det skal lages en miljøhandlings- plan der del 2 skal ta for seg miljøsatsningen blant annet innen grøntstruktur og biologisk mangfold. Dette er ennå ikke gjort. Vi mener derfor at behandlingen av reguleringsplanen må utsettes inntil miljøhandlingsplanen er blitt utarbeidet og politisk behandlet.

Felt J – en nåværende grønn lunge

Grunnen til at vi minner om ovennevnte, gjelder felt J. Dette skogkledde området mellom Lindelia og Vallerveien er i dag en hel grønn lunge bortsett fra den ene villaen som allerede står der. Hvis godt over halvparten av området bygges ned slik alle reguleringsplanens alternativer viser, vil man bryte med det som alle partiene gikk til valg på før kommunevalget i 2007, nemlig at grønne lunger i boligsonen skal bevares. Vi vil i tillegg påpeke at dette skogkledde området utvilsomt har en høy biologisk verdi (et biologisk viktig område). Det er mye blåveis her, hvilket røper et kalkrikt jordsmonn som gir gode vekstvilkår for et rikt planteliv. For å bevare disse naturverdiene, gjelder det her som andre steder at området er størst mulig. Fragmentering er en av hovedtruslene mot naturen i dag.

Området er med i vår bok ”Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum” som ble godt mottatt av politikerne. Vi håper boken blir oppfattet og brukt som mer enn et oppslagsverk.

Vi må be om at felt J tas ut av planen.

Feltene I og KF

Når det gjelder de sammenhengende feltene I og KF, så er for så vidt situasjonen en annen, fordi det allerede står bygg på store deler av feltene. Ny bebyggelse vil dermed ikke gjøre så mye fra eller til.

Av de tre alternativene anbefaler vi nr. 2 eller 3 for I og KF, mens felt J må utelukkes som vi argumenterte for ovenfor. Grunnen til at vi går for alternativ 2 eller 3 for feltene I og KF, er at disse har lavere maks. gesims- og mønehøyde på bygningene enn alternativ 1. Dog minner vi om pkt. 2 i kommunens estetiske retningslinjer for bygg- og anleggstiltak, som lyder: ”Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapsilhuetter.”

Vi anbefaler at det etableres en barnehage i felt KF, fordi en barnehage her vil kunne minske presset på grønne områder andre steder.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Oppdatert 2009.12.30.