Bynaturens plass i Miljøhovedstaden – Parkifiserer vi bort mangfoldet?

Oslo er blant Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Må kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfriserte parker i den voksende hovedstaden? I anledning Oslo Miljøhovedstad 2019 trenger vi en debatt om bynaturens tilstand, der trusler og tiltak belyses fra ulike hold.

Debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 05.03.19
Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Les om arrangementet på Litteraturhusets egne sider.

Utgangspunkt for møtet
Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, og skal gjennom året fremstå som en grønn rollemodell for andre byer. Europakommisjonen applauderer elektrifiseringen av bilparken, kollektivtilbudet, nærheten til grøntområder og Byrådets ambisiøse klimamål – men hva er status for naturmangfoldet i miljøhovedstaden? Oslo huser ikke bare omkring 675 000 innbyggere, men også et rikt mangfold av planter og dyr. Marka og fjorden knyttes sammen av et blågrønt nettverk av elver, hundremeterskoger, blomsterenger og gamle trær i hager, parker og alléer. Kalkrike og varme forhold gjør Ekebergskrenten og øyene i fjorden til botaniske oaser av nasjonal verdi. Samtidig er Oslo en av Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Vi hører gladnyheter om gjenåpnete byelver og bikuber på takene parallelt med varsler om gjengroing av byens gamle kulturlandskap der hjemmehørende arter forsvinner og fremmede ugressarter overtar. Hva er egentlig status for byens biologiske mangfold? Hvilke trusler står den bynære naturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta den? Er det plass til vill natur i den voksende hovedstaden, eller må kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfrisert parknatur?
I anledning Oslo Miljøhovedstad 2019 ønsker vi en oppklarende debatt om bynaturens tilstand, der trusler og tiltak belyses fra ulike hold. Vi ønsker videre at innledere deler sine erfaringer fra arbeid med naturmangfold i by, gjerne med referanse til aktuelle lokalsaker.

Form
Tre-fire korte innledninger på 10 – 15 minutter. Innlederne kommenterer kort hverandres innledninger. Salen slipper til med korte innlegg/spørsmål. Innlederne svarer, enten underveis eller i en oppsummeringsrunde til slutt. Det settes av rimelig tid til at salen slipper til med innlegg/spørsmål.