Byøkologisk arbeidsgruppe

Er du opptatt av naturen og artsmangfoldet i byen?

Byøkologisk arbeidsgruppe jobber for å omgjøre flere parker og større deler av parkene til slåttemark eller annet innsektvennlig vegetasjonssamfunn, med innspill til overordnede areal- og samferdselsplaner, og med å sette fokus på biologisk mangfold, grønne lunger og grønn bokvalitet.

Arbeidsgruppen vil blant annet fokusere på:

Konkrete tiltak og områder hvor samspillet mellom biologisk mangfold, befolkningens tilgang til grøntområder og innbyggernes trivsel kan forbedres.

– Hvordan parker, hager og andre naturområder i urbane områder og villastrøk brukes mer effektivt for å bevare eller gjenopprette biologisk mangfold i Osloregionen.

Igangsette samarbeidsprosjekter mellom kommunale institusjoner, sivilt samfunn og det private næringsliv, bla. dyrkingsprosjekter for å legge til rette for økt artsmangfold og artsspredning.

Igangsette holdningskampanjer. Hvordan kan NOA bidra til å påvirke holdninger til ‘naturen i byen’? For eksempel vil det være aktuelt å fokusere på hvordan sosiale praktiser og kulturelle forestillinger forbundet med estetikk, utforming og stell av hager, parker og andre grøntområder påvirker byøkologien.

Vil du hjelpe til? Ta kontakt med Celine Motzfeldt Loades: celine_loades@hotmail.com