Delvis avslag på søknad om hogst ved Asdøltjern i Asker kommune

I juni 2022 ble det søkt om hogst i kantsonene rundt Asdøltjern i Asker kommune. Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken lagt strengere føringer for hogsten.

Den planlagte hogsten i kantsonen på Asdøltjern ville kraftig svekket den siste intakte kantsonen mot tjernet. Asker kommune ga tillatelse til hogst på bakgrunn av Markaforskriften, men videresendte hogstsøknaden til Statsforvalteren i Oslo og Viken til vurdering etter vannressursloven. NOA klaget også på tillatelsen til å ta ut alle hogstmodne trær i bestandet. 

Statsforvalteren påpeker, som NOA, at tjernet har svært lite intakte kantsoner, og at hogst derfor ta ekstra hensyn til de resterende kantsonene. I den nordre delen av omsøkt område står kommunens godkjennelse om uttak av alle hogstmodne trær. I den søndre delen av bestandet ble det søkt om å fjerne hele kantsonene. Her kan altså ikke hogst gjennomføres som planlagt, og bare grove, ustabile og døde trær kan tas ut. 

Søker får dermed bare en delvis dispensasjon for å drive hogst i kantsonene.  

Les mer:

Svar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du her

Opprinnelig sak fra NOA finner du her