Velkommen til årsmøtet og åpent foredrag på onsdag, 1. mars 2023

Foredrag om status på naturmangfoldet i Lørenskog kommune med Siri Khalsa

I 2014 utarbeidet Biofokus en kartleggingsstatus for naturtypelokaliteter i Oslo og Akershus. For
Lørenskog er det totalt 117 naturtypelokaliteter hvor 27 lokaliteter (875 daa) har fått verdien svært
viktig A, 40 lokaliteter (2 758 daa) fått verdien viktig B og 50 lokaliteter (825 daa) fått verdien lokalt
viktig C. Kun 8,8 % av naturtypearealet (393 daa) ligger
innenfor verneområder (Kilde: Biofokus, 2022)


På oppdrag fra Lørenskog kommune har foredrag holder Siri Khalsa samlet inn kunnskap om naturmangfold i en rapport fra 2022: Forprosjekt: plan for naturmangfold Lørenskog kommune, som kommunen har brukt i fremdrift av Kommuneplanens arealdel 2022-2034.
Khalsa tok sin Master i økologi og evolusjon med fordypning i plantevitenskap på Universitetet i Oslo, og jobber til daglig med kartlegging av skog og kulturmark med stiftelsen Biofokus.
Hele rapporten kan leses på internett på omslagside (biofokus.no)http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2021-030.pdf

Agenda:
kl.19.00 Åpent Møte
Foredrag av Siri Khalsa, Biofokus

kl. 20.00 Årsmøte
1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.     Valg av ordstyrer og referent
3.     Årsmelding 2022
4.     Regnskap 2022 (legges fram på møtet)
5.     Innkomne uttalelser
6.     Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sted: Mailand Videregående skole, U128

Foredrag er gratis og det er ingen påmelding. Vel møtt!