Gommerud, Eineåsen, Enli naturreservat

Av Bjørn Faafeng, NOAs Markagruppe

Startpunktet for denne rundturen i sørligste del av Krokskogen er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon. Turen er ikke særlig lang (ca. 7 km), er ganske kupert, har flere flotte utsiktspunkter, passerer mange kulturminner, har interessante geologiske attraksjoner, og går innom to rike naturreservater.

Adkomst med buss rute 160 Rykkinn fra Sandvika til Otto Rykkinds vei, eller parkerings-plass nær tennisbanen ved Gommerud idrettsanlegg i Paal Bergs vei (N 59.932, E 10.485). Infotavle med beskrivelse av turenog kart finnes ved parkeringsplassen.

Vi følger rundturen som er lagt opp av Gommerud og Rykkinn Vel og merket opp av DNT Oslo og Omegn. Rundturen følger DNTs blåmerking, men ta gjerne korte avstikkere til utsiktspunkter, kølabånner, nedlagte gruver og skjerp, og en spennende hule. På denne turen kan du også lære litt om den dramatiske geologiske historien til Oslofeltet. 

Følg grusveien til høyre bak tennisanlegget og blåmerking i retning Solfjellstua. Du vil først passere et område med industriskog som er resultat av flatehogst og tilplanting for vel 70 år siden. Heldigvis er skogen mer naturlig og spennende når du kommer opp mot toppen av åsen, og senere på runden. Legg merke til forskjellene! Hvor finner du flest arter av planter? Og hvor liker du best å gå på tur? Stien krysser flere ganger en bred skivei oppe på Eineåsen. Hvilken vei vil du foretrekke på skogturen: skiveien eller stien? Det er ditt valg.

Deler av Eineåsen ble nylig vernet som naturreservat etter at skogeieren hadde søkt om «frivillig vern», noe Naturvernforbundet setter stor pris påHer er det både artsmangfold og store naturopplevelser. Men – det er fortsatt langt igjen til Stortingets mål om at 10 % av Oslomarkas skoger er vernet.

Vi anbefaler en avstikker eller to fra skiveien ut mot utsiktspunktene i vest. De siste 600 meterne fram til Solfjellstua går på en kjerrevei. Dvs. du ser ikke selve Solfjellstua i dag, bare rester av grunnmurer og støttemurer – mern utsikten er like fin! Solfjellstua ble bygget i 1927 av gården Tandberg og drevet som serveringssted til det ble overtatt av Vernepliktige Officerers Forening i 1949. Solfjellstua ble solgt til Bærum kommune i 1974 og drevet av flere foreninger til den brant ned til grunnen i 1981. At dette må har vært et populært utfluktssted forstår alle som ser den fantastiske utsikten herfra. Et naturlig sted å spise matpakken? Herfra ser du Tanumplatået med Tanum kirke, Stovivannet, Kirkerudbakken, og et vakkert kulturlandskap, som gradvis blir «spist opp» av byutviklingen. Dessuten kan du se Indre Oslofjord helt ut til Drøbak. 

Langs stien vil du finne skilt til severdige kulturminner i nærheten. Her har man på 1600-tallet forsøkt på å skaffe drivverdig jernmalm til Bærums Verk.

Følger du blåmerkingen videre nordover kommer du snart inn i to naturreservater: Isi og Enli, som begge har stor naturlig variasjon og artsrikdom. Følg blåmerket sti merket «Rundtur». I bakkene ned mot Enli kommer du gradvis inn i et annet skogbilde; nemlig edelløvskogen. Her dreier stien sørøstover igjen i retning utgangspunktet, og går gradvis over i en gammel hestevei som har vært brukt til transport av trekull, malm, tømmer og ved. Du passerer også noen forlatte plasser før du kommer ut på en tidligere strandflate fra den gang havet sto helt opp hit for 10.000 år siden; ca 220 meter over dagens havnivå. Siste del av turen vil du se stadig flere spor av moderne «sivilisasjon»; kanskje ikke så rart når du snart skal krysse markagrensen igjen