Helårs turveitrase` i Vestmarka, oppstart av utvidet av planområde for offentlig detaljregulering. PlanID 20/19008. ArkivsakID 19/2783

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) viser til varselet om utvidet planområde for helårs
turveitrase`  i Vestmarka. En endring av trase`en for ivareta hensyn til kulturvern og biologisk
mangfold ved Gupu gjør ikke dette prosjektet bedre. Vi vil gjenta vår motstand mot
opparbeide denne turveien, og ber om at prosjektet skrinlegges. Her kan du lese hele høringsuttalelsen.