Her er partiene i Nordre Follo som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Nordre Follo kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten. 


Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Nordre Follo. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige.

Arealforvaltning

FN gir oss 7 år på å snu klimautviklingen. Vern av naturen er en avgjørende forutsetning for å lykkes, og arealforvaltningen er nøkkelen til å stanse naturtapet.

I Norge har vi lenge trodd at vi har mye natur, og at det ikke spiller noen rolle om vi tar enda mer av den til menneskelige formål. Det er ikke tilfellet. Situasjonen er kritisk – særlig for de mest produktive arealene, der også naturmangfoldet er størst. 

Vår oppfordring til politikerne er en radikal kursendring i arealforvaltningen, fra forbruk av natur til vern og restaurering av naturen.

Kommunene forvalter arealene, og nettopp derfor er kommunevalget svært viktig. Noen partier er enig i vårt ønske om en helomvending i norsk arealforvaltning – fra forbruk av natur til vern og restaurering av natur. Andre partier er mer opptatt av en såkalt balanse mellom vekst og vern.

Under finner du en oversikt over hvordan de ulike partiene i Nordre Follo kommune stiller seg til spørsmål om arealforvaltning i kommunen.

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti gå i bresjen for å oppnå tiltak som kan få verneandelen opp på FNs anbefalte vernenivå, nemlig 30 prosent?

Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre sier JA til vernenivå på 30 prosent.

Fremskrittspartiet Nordre Follo har ikke svart på spørsmålene våre.

Skogbruket under Markaloven

Markaloven ble vedtatt i 2009. Den har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap, og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet.

Da Markaloven ble innført i 2009, unngikk skogbruket at deres virksomhet ble regulert gjennom Markaloven. Vi i Naturvernforbundet mener at loven også bør omfatte skogbruket. 

Vi stilte partiene spørsmålet: Vil ditt lokalparti arbeide for at skogbruket skal legges inn under Markaloven?

Klima og samferdsel

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

Veitrafikk er den største årsaken til klimagassutslipp i Nordre Follo. Personbiler står for aller mest av utslippene, tett etterfulgt av tunge kjøretøy og varebiler. Utslipp fra buss er minst. Grafen viser ulike kilder til utslipp i Nordre Follo kommune.

Kilde: Miljødirektoratet.

Den største kilden til klimagassutslipp i Nordre Follo er veitrafikken med 73 prosent av de totale utslippene i 2018. For å redusere klimagassutslipp trenger vi derfor en kommunepolitikk som satser på kollektivtransport, sykkel- og gange.

Vi spurte partiene i Nordre Follo: Hva vil ditt parti gjøre for å sørge for at all trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange?

Klimastrategi

Det direkte energiforbruket i Nordre Follo kommune som geografisk område domineres av elektrisitet, bensin og diesel. Hovedbruken av energi går derfor til transport og boligformål. Nesten halvparten av den totale energibruken kommer fra elektrisitet og det meste importeres fra andre deler av Norge.

I temaplan for klima og energi slår Nordre Follo fast at kommunen skal redusere det direkte klimagassutslippet med 55 prosent innen 2030, og at Nordre Follo skal være en klimanøytral kommune.

Vi stilte spørsmål til partiene: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen når sitt klimamål på 55 prosent (direkte) utslippskutt innen 2030?

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Nordre Follo-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.