Hogst i nasjonalt verneverdig skog i Krødsherad, og veibygging på Krokskogen. Eventyrskogen forsvinner.

Vi trenger aksjonister for å stoppe hogst i nasjonalt verneverdig skog i Krødsherad, og muligens for å stoppe veibygging på Krokskogen (forberedelse til bygging av Dammyrdalsveien er i gang). Se info om sakene under.

Vi trenger aksjonister for å stoppe hogst i nasjonalt verneverdig skog i Krødsherad, og muligens for å stoppe veibygging på Krokskogen (forberedelse til bygging av Dammyrdalsveien er i gang). Se info om sakene under.

Vi trenger både aksjonister som er villige til sivil ulydighet, og folk som kan være med å aksjonere, men som ønsker å trekke seg unna når politiet krever at vi skal flytte oss bort fra hogstområdet (unngå bøter).

Send en mail til gjermund@noa.no, dersom du kan hjelpe til, enten med selve aksjonene eller med annet arbeid i tilknytning til disse.  Dersom det ikke smeller før det, kommer vi til å invitere de som blir med på en orientering på mandag kveld.

Om hogsten i Krødsherad:

Hogstmaskinene nærmer seg det nasjonalt verneverdige området Råaråsen – Kvigetjernshøgda. Ett års arbeid fra SABIMA, WWF og Naturvernforbundet for å få området vernet har ikke ført fram. Nå durer maskinene i en tiurleik en kilometer unna, og forberedelser er gjort for hogststart i det verneverdige området. Vi har bestemt oss for å stoppe dette gjennom aksjoner; først og fremst i skogen, men også utenfor tømmerkjøperens kontorer, utenfor trelastutsalg som selger materialer fra sagbruket som tar imot tømmeret. Vi tror aksjoner er den eneste muligheten til å få satt skogbrukets raseringsiver på dagsordenen.

Hogsten skjer til tross for at skogeieren ville tjent mye mer på å melde området inn for «frivillig vern», der erstatningene er betydelig større enn hogstverdien av tømmeret, og i tillegg skattefri. Men her er det en vrangpeis som ikke  aksepterer vern, men som trumfer gjennom hogst inne i verneverdige områder.

Mer info om området og kart finner dere her:  http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Frivilligvern2011_Raaaraasen-

Les mer om området

Om Dammyrdalsveien

Dammyrdalsveien er det første større veiprosjektet i Marka etter at markaloven ble vedtatt. Behandlingen av denne enkeltsaken vil danne presedens for tilsvarende saker seinere. NOA har greid å stanse veibyggingen i nær 4 år, men nå har Løvenskiold igangsatt veibyggingen, til tross for at vi har klaget vedtak hos Fylkesmannen inn for både Sivilombudsmannen og Klima- og miljødepartementet. Går denne veien upåtalt gjennom, er det fritt fram for å bygge nye skogsbilveier uten noen form for planbehandling etter Markaloven.

Veien er en videreføring av Vidvangsveien over til Dammyrdalen (1,8 km). På Vidvangsveien aksjonerte Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvernsaker i 1971. Vi tar opp tråden, 46 år etter!

Foreløpig foregår det bare rydding av veilinja for skog, men vi forventer tyngre inngrep snart, og da må vi ta stilling til aksjoner. Foreløpig holder vi an, i påvente på avgjørelse hos Sivilombudsmannen og i departementet, men vi må gjøre oss klar til å aksjonere på kort varsel – derfor denne forespørselen.

Kort om saken i vedlagte pressemelding

Jeg håper på bred deltakelse i dette arbeidet, som jeg tror er en forutsetning for å komme videre i så vel skogvernarbeidet, som i Markasaken. Send meg en e-post hvis du er med! Blir du med, så sett av mandags kveld til info-møte. Nærmere invitasjon på søndag kveld, når vi vet status.

Kjenner du andre som du tror er interesserte – vennligst videresende denne informasjonen!