Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring i sjø ved Slottet, Storsand i Asker

Inngrepet med en ny molo ved Slottet, Storsand er et stort tiltak og inngrep i et område av høy marinbiologisk verdi. Flora og fauna er meget rik i terskelområdet, som også omfatter området ved den foreslåtte moloen.